באר היטב על חושן משפט שצה

סעיף אעריכה


(א) פטור:    דהמשסה שינה בתחלה בהשסתו וכל המשנה כו'. סמ"ע.