באר היטב על חושן משפט שעב

סעיף אעריכה

(א) על פה:    ר"ל אע"פ דגזילת קרקע גופא יש לה קול מ"מ הפסד פירותיה אין לו קול וכמלוה ע"פ דמי. סמ"ע.

(ב) בדין:    דמעשה ב"ד יש לו קול וכמ"ש בסי' ל"ט וסי' ס"א. שם.

(ג) משועבדים:    אם הוא בענין שאין הגזלן יכול לומר פרעתי דאל"כ אינו גובה מנכסים משועבדים וכמו שהוכחתי בסי' ע"ט ס"ק ל' ואפילו גזל בעדים הא קי"ל דאינו צריך להחזיר לו בעדים וכמ"ש לעיל סוף סימן שס"א (כמ"ש שם ס"ק י' ע"ש). ש"ך.