באר היטב על חושן משפט שיד

סעיף אעריכה


(א) המעזיבה:    במיי' מפורש דזה מיירי בהשכיר לו העלייה ע"ש והשתא אתי שפיר דנתנו שיעור הפחיתה ד' טפחים כמ"ש בסי' שי"ב סי' י"ח. סמ"ע.