באר היטב על חושן משפט שכד

סעיף אעריכה


(א) בהפך:    עיין דרישה שכתבתי שם ליישב וכי פליגי בסברא הידוע לעובדי אדמה איזה מכחשת יותר. סמ"ע.