באר היטב על חושן משפט רנד

סעיף אעריכה


(א) בשבת:    דבעלמא אסור לעשות ק"ס בשבת משום מקח וממכר וכמ"ש הט"ו בסוף סימן קצ"ה וסוף סימן רל"ה ובאורח חיים סי' של"ט כאן התירו כיון דהק"ס הוא שלא לצורך שהרי דברי שכ"מ ככתובין וכמסורין דמי ועבדינן הכי כדי לפייס דעת השכ"מ. סמ"ע.


(ב) וי"א:    דס"ל כיון דאין זה אלא גזירת מקח וממכר מדרבנן כל כה"ג לגבי שכ"מ התירו לעשות קנין. שם.