באר היטב על חושן משפט שפז

סעיף אעריכה


(א) שמין:    כלומר אע"ג דאין שמין לגנב וגזלן כמ"ש בסי' שנ"ד ס"ה למזיק שמין ועי' לעיל סוף סימן צ"ה כתבתי דנראה דהיינו כשאי אפשר לתקן הכלי אבל אם אפשר לתקנו מחויב המזיק לתקנו עיין שם. ש"ך.