באר היטב על חושן משפט שצד

סעיף אעריכה


(א) שנהנית:    באופן שנתבאר בסי' שצ"א ס"ח ע"ש.


(ב) הלכה:    פירוש ואפי' בעל הבהמה ידע מזה דמזל רע דבעל השדה הוא דגרם ליה ההיזק. סמ"ע.


(ג) איבריה:    מלשון זה משמע דאם לא נתרסקו איבריה אלא היה לה צער בעלמא א"צ לשלם כלל ואם יש להסתפק בזה צריך לשלם לו מה שהיה נותן להציל בהמתו מספק אמנם משמעות ל' התוספות והרא"ש אינן מורין כן עיין במהרש"ל פ"ו דב"ק סי' י"ג. ש"ך.

סעיף בעריכה


(ד) מעולה:    וכ"פ מהרש"ל שם סי' י"ז וע"ל ריש סימן שצ"ו.