באר היטב על חושן משפט קסא

סעיף אעריכה


(א) כופין:    עיין בתשו' מהר"א ששון סוף סימן קכ"ט דף קמ"א ובסי' קצ"א ובתשו' מבי"ט ח"ב סי' צ"ח.

סעיף ועריכה


(ב) לתחתונה:    משום דאם לא יזובו המים בשופי משם יעמדו המים נגד העליונה. סמ"ע.


(ג) לה:    משום דכשיעמדו המים נגד העליונה לא ירדו שוב להתחתונ' ומה"ט אין התחתונה מסייעת לשום אחד מהן. שם.