באר היטב על חושן משפט שצב

סעיף אעריכה


(א) שלם:    דכיון דהניחה שם ה"ל היזק בידים וכי אורחיה הוא. סמ"ע.


(ב) מגרר:    דאז מקום הגחלת מחשב לשינוי או צרורות מש"ה בח"נ סגי. שם.


(ג) וחתר:    דבזה בעל הגחלת פטור כיון דשמר אשו כדנטרי אינשי ובעל הכלב חייב כיון דסתם דלתות חתורות הן אצל כלבים ה"ל לשמור כלבו שלא יחתור ויזיק. שם.


(ד) חייב:    ל"ד קאמר חייב דהא מסתמא בעל החררה הוא בעל האש שאפה חררתו בתנורו וגם הוא בעל הגדיש ולמה ישלם אלא בא לומר דגם בעל הגחלת הוא גורם ההיזק ומש"ה בעל הכלב אינו משלם אלא ח"נ. שם.


(ה) החצי:    דשניהן שותפין בהנזק. שם.