באר היטב על חושן משפט רמט

סעיף אעריכה

(א) מועטת:    אבל מרובה לא והיינו דוק' בעשיר אבל בעני אין חילוק דאפי' במרובה זכה נמי מתורת נדר וכמ"ש בסי' קכ"ה ס"ה ובסי' ר"ד ורמ"ג ע"ש וע' בתשו' רשד"ם סי' צ"ד ובתשו' מבי"ט ח"א סי' קכ"ב.

סעיף בעריכה

(ב) מתנה:    אם לא שיש לו ג"כ צד הנאה מהעובד כוכבים דה"ל כמכירה. סמ"ע.

סעיף דעריכה

(ג) חורין:    דהעבד עצמו בכלל נכסי אדונו הוא והרי מתנתו וידו באין לו כאחד. שם.

סעיף העריכה

(ד) חסידות:    דדרך בני אדם להיות להוט אחר הממון בסוברם להחיות נפשם ונפש ביתם וקאמר דאדרב' שונא מתנות יחיה כי הלהוט אחר מתנות צריך להחניף הבריות ואינו מוכיחן על מעשיהם הרעים שרואה בהן עכ"ל הסמ"ע.