באר היטב על חושן משפט רו

סעיף אעריכה


(א) לך:    עיין בתשובת מהר"א ששון סי' קל"ג שהאריך בדינים אלו ובישוב דברי העיטור שהביא הב"י ע"ש ותמצא נחת ובתשובת רשד"ם סי' ר"ס ובתשו' רש"ך ס"ג סי' פ"ד. ש"ך.

סעיף בעריכה


(ב) שישומו:    עיין בתשו' מבי"ט ח"א סי' ו' וסי' כ"ו וקפ"ה ובשאלות השניות סי' קט"ו ובתשו' רשד"ם סי' קפ"ג (התנה כשארצה לעקור דירתי מפה הרי שדי מכורה לך מעכשיו אע"פ שמכרה בסתר לאחר לא קנאה אלא הראשון מהר"י טאייטצק בתשובת כ"י מהרי"ק שרש כ'. אם מת הלוקח אינו מחוייב למכור לשני מהרי"ט צהלון סי' קס"ג וקס"ד והמבי"ט ח"ב סי' כ'. ורי"ח כתב דבהטבות הנהוגות עכשיו חייב להחזיר בין הוא בין יורשיו בין לו בין ליורשיו. אם נכתב התנאי וכתוב בו זמן ה"ל כאילו אמר מעכשיו רשד"ם ח"מ סי' רכ"ג וע"ש עוד ובהריב"ל ח"ד סי' כ"ו. מכרה לאחר ויש שבועה בדבר אם קנאה השני עיין בהר"ש יונה סי' ל"א בני חיי).

סעיף דעריכה


(ג) אחרים:    עיין בב"י דאפילו אם ג' האחרים הם בקיאים יותר וצ"ע לדינא. ש"ך.