באר היטב על חושן משפט ח

סעיף אעריכה

(א) ואינו:    האי וי"ו של ואינו חכם. היא וי"ו החולקת ותרתי קאמר הן שאינו הגון במעשים אף שהוא ת"ח או שאינו ת"ח אפי' הגון במעשים וכדמסיק אע"פ כו' סמ"ע.

(ב) שישאל:    דשמא לא ישאל ונמצא מטה את הדין רש"י דלא כטעם הע"ש. סמ"ע.

סעיף בעריכה

(ג) באימה:    מפני כבוד השכינ' כמ"ש אלהים נצב בעדת אל.

(ד) דן:    יהא דומ' לו כאילו דן להקב"ה כמ"ש כי לא לאדם כו' סמ"ע.

(ה) לאמתו:    פי' שדן האמת לפי שעתו פעמים בדין תור' פעמים לפי השע' למגדר מלתא כ"כ הסמ"ע וע' בב"ח ובדריש' עוד פירושים אחרים בזה.

סעיף געריכה

(ו) ראוי:    ומ"ש בסי' י' ס"ג על ועצומים כל הרוגיה זה תלמיד שהגיע להורא' ואינו מור' התם מיירי שאין כמותו בכל הדור משא"כ כאן כתב שאין שם כמותו משמע דבמקום אחר יש הגונים כמותו. סמ"ע.

סעיף העריכה

(ז) להכותו:    פי' כשיש עדים שמצערו הי' מכין אותו מכת מרדות אבל בלא עדים אין השליח נאמן להכותו רק לנדותו ואע"פ שנידוי חמור מדינא דש"ס מ"מ לענין נאמנות לא הימנוהו לשלוח יד בגופו בלא עדים וע"ל סי' י"א ס"ב עכ"ל הסמ"ע וע' בס' ב"ש מה שכתב בזה.

(ח) פטור:    אפי' הי' יכול להציל בדבר אחר. סמ"ע.