באר היטב על חושן משפט ו

סעיף אעריכה


(א) פרוטה:    דלא איקרי ממון לענין גזל ואם תובעו כלי פחות מש"פ ע"ל סי' פ"ח ס"ג.


(ב) גומרים:    והסמ"ע פסק כהרא"ש דאפי' הוזקקו לש"פ אין גומרין לפחות מש"פ.