באר היטב על חושן משפט קפט

סעיף אעריכה


(א) ולהקנות:    פי' הסמ"ע דאם ראובן קנה משמעון בית או שדה בקנין גמור ומחלו זה לזה הקנין אין הקנין נתבטל עד שיחזור שמעון ויקנה מראובן וכ"כ הטור בסי' רמ"ג סט"ז ע"ש והמחבר כתבו בסי' ס"ו סי"ג וכן הדין בשכירות וע"ל ריש סימן שט"ו (עיין בט"ז במה שמפרש דברי הטור ומיישב בזה תמיהת הב"י עליו ע"ש).