באר היטב על חושן משפט שב

סעיף אעריכה


(א) האשה:    אשה ששבר' כלים של בעל בפשיע' פטור' מלשלם משום שלום בית הרא"ש והתוספות פרק הכותב מהירושלמי וכ"כ הט"ו באבן העזר סימן פ' סי"ז ועיין בנמוקי יוסף פרק השואל מביאו ב"י בסי' שמ"ו ס"י אבל שברתו במזיד או נתנה לאחר חייבת. הגהת ש"ך.