באר היטב על חושן משפט קפז

סעיף אעריכה


(א) השומרים:    ע"ל סי' רצ"ד וסי' ש"ה.

סעיף בעריכה


(ב) הנעלם:    בסי' רצ"ד ס"ג כת' הט"ו דאם הוא מלתא דאפשר שלא ירגישו בו בני אדם אע"פ שרבים מצויים שם כאין מצוים דמי ע"ש. סמ"ע.

סעיף געריכה


(ג) ודוקא:    עיין בסמ"ע ובט"ז שהאריכו לבאר דברי הרמ"א בזה ועיין בתשו' מבי"ט ח"ב סי' קמ"ז והנ"ד.

סעיף דעריכה


(ד) גשמים:    עיין בס' א"א דף צ"ג ע"ד.