באר היטב על חושן משפט קעח

סעיף אעריכה


(א) ומחל:    כת' הסמ"ע דאפי' אם המוכסן אומר בפי' שמוחל בשבילו אפ"ה הוא לאמצע כל שלא אמר המוכסן כן מעצמו בלא בקשת אותו שנמחל לו דאל"כ ה"ל לחלק בזה מיניה וביה (פקיד שמבריח מכס האנס מן הנכסים הריוח שלו גם האחריות עליה דידיה הדר. דברי ריבות סי' קי"א ע' בספר בני אהרן סי' מ"ג מהרשד"ם סי' כ"א ובמהר"א ששון סי' כ"א מהר"י הלוי סי' כ"ג הראנ"ח ח"א סי' קכ"ב המבי"ט ח"א סי' ע"ג ובשניות סי' צ' וח"א סי' צ' וח"א סי' קמ"ט. בני חיי).


(ב) לאמצע:    ע"ל סי' ע"ג ס"ו ובמהרש"ל ביש"ש פ"י דב"ק סי' מ"ה ובתשו' מבי"ט ח"א בשאלות השניות סי' ס' דף ק"ו וסי' קל"א ובתשו' מהר"א ששון סי' ר"א ובתשו' רשד"ם סי' י"א ושס"ד ובתשו' רש"ך ס"ב סי' ג' וסי' צ"ג. ש"ך.


(ג) מעצמו:    כן הוא דעת הרא"ש וע' במהרש"ל שם ובס' א"א דף צ"ג ע"ד. שם.

סעיף געריכה


(ד) שותף:    ע' בס' פני משה ח"ב סי' מ"ב ובתשו' מהרי"ט סי' ק"ז ובתשו' הרמ"א סי' פ"ו.


(ה) ליטע:    קמ"ל רבותא אף ששדה זו היו רגילין לזרוע והשותף הלך ונטעה לא מחשב כמשנה דידו על התחתונה אלא כיורד ברשות ונוטל בה שבח כאריס כאילו עשויה ליטע. סמ"ע.