באר היטב על חושן משפט שכו

סעיף אעריכה


(א) שומשמין:    לשון הטור והשומשמין מכחישין את הקרקע יותר מחטים וגם דמיהן יקרים יותר מזרע חטים. סמ"ע.


(ב) ראויה:    קמ"ל בזה דהמקבל א"י לו' לטובה נתכונתי שלא לכחוש ארעא אלא צריך לשלם לו דאמרי אינשי לכחוש ארעא ולא לכחוש מריה. שם.