באר היטב על חושן משפט כז

סעיף אעריכה

(א) לשון:    פי' אם אומר ארור הוא לה' או לשדי חייב מלקות דבלא שם וכינוי גם בלשון ארור לא מתחייב. סמ"ע.

סעיף בעריכה

(ב) להכותו:    פירוש יותר על הנידוי א"נ אם רואין שהוא איש שקל בעיניו הנידוי יותר מההכא' עושין לו החמור בעיניו. סמ"ע.