באר היטב על חושן משפט קפ

סעיף אעריכה

(א) בטור:    ולכאורה נראין דברי הטור כסתרי אהדדי ממ"ש כאן הדיר אחד מהן לאחד מן השוק כו' למ"ש שם ביו"ד וגם ביו"ד שם קשיין דבריו לכאורה הן ביש בו דין חלוקה הן באין בו והכל ישבתי על נכון בס"ד בדרישה בסי' זה ע"ש ודלא כהב"י שהעלה הדברים בצ"ע ביו"ד ע"ש עכ"ל הסמ"ע ועמ"ש הט"ז שם והש"ך בנקה"כ השיג עליו ע"ש באורך.