עץ חיים


אזהרה!

על פי המסורת,
יש איסור ואף סכנה לומר את שמות המלאכים ושאר שמות קדושים,

ויש להרהר בלב בלבד!!!
Stop hand.svg
צילום שער דפוס קוריץ ה'תקמ"ב
ספר
עץ חיים
שחיבר הרב האלהי מו' רבי חיים ויטאל זלה"ה, כפי מה ששמע מרבו מובהק הרב האלהי בוצינא קדישא מוהר"ר יצחק לוריא אשכנזי זלה"ה אשר דבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו זלה"ה. ומה לנו לספר בשבחים הועתק והוגהה מכמה ספרי עץ החיים מוגהים ומסודרים על נכון בכל מה דאפשר.
(נוסח השער דפוס קארעץ שנת ועץ החיים בתוך הגן (תקמ"ב))

על הספרעריכה

ספר זה כולל יסודות בחכמת הקבלה בכלל ובתורת האר"י ז"ל בפרט. נאסף על ידי המקובל רבי מאיר פאפרוש מכתבי רבי חיים ויטאל ומכל המהדורות שהיו לפניו (ראה בארוכה "כתבי האר"י" ו"עץ חיים" בויקיפדיה).

רבי חיים ויטאל כתב את הדברים בכמה וכמה מהדורות, חלקן גנז, וגם ממה שהשאיר אצלו לא הדפיס כלום. (ההדפסה הראשונה נעשתה על ידי אחרים בשנת פטירתו, שנת ש"פ). בנו רבי שמואל ויטאל המשיך בעריכת כתבי אביו. אחריו הדברים נערכו שוב ושוב בעיקר על ידי המקובלים הירושלמים שהדפיסו את אחת המהדורות הראשונות של הספר, ובנפרד על ידי רבי יעקב צמח שהדפיס כמה ספרים, וחזר בו בעצמו מעריכותיו הראשונות. אפילו שם הספר שונה מהוצאה להוצאה.

העץ חיים הנפוץ כיום הוא מסידורו המושקע של רבי מאיר פאפרוש תלמידו של הגר"י צמח הנ"ל. הגרמ"פ סידר את הדברים בהשערה על פי הבנה שהיתה לו מתוך דברי רבי חיים ויטאל. למרות שהיום נטיית החוקרים שלא כיון בכלל לדעתו של מהרח"ו, [ראה בעיקר ספר בנין אריאל לר' יוסף אביבי, והשלמות בקובץ צפונות קובץ יז, ועוד השלמות בספרו קבלת האר"י], בכל זאת כבר נתקבלה מהדורה זו כמהדורה המומלצת ביותר, על פיה נדפסה בירושלים תרכ"ו עם לקט של ביאורים והגהות, ועל פי המהדורה הירושלמית נדפסה בווארשא תרנ"א על ידי ר' מענכין היילפרין וחבריו בתוספת עוד הגהות וביאורים רבים, ושוב בירושלים תר"ע עם הסכמות שני הבדצי"ם, ועל פי מהדורה זו בדרך כלל נדפסים כל מהדורות הספר בזמנינו.

מומלץ לראות בהקדמת ר' מענכין היילפרין, את המלצתו לגבי מה סדר הלימוד הנכון בספר, כדי לעמוד על העניינים משרשם.

תוכן הספרעריכה

הסכמותעריכה

הקדמותעריכה

שער הכללים - ובו י"ג פרקים:עריכה

היכל א' מן שבעה היכלות, והוא היכל אדם קדמון, ובהיכל זה יש ז' שערים:עריכה

שער אעריכה

השער הראשון - דרוש עגולים ויושר ובו חמשה ענפים:
ענף א | ענף ב | ענף ג | ענף ד | ענף ה |     כל השער בדף אחד

שער בעריכה

השער השני - השתלשלות הי"ס תוך העיגולים ובו ג' ענפים:
ענף א | ענף ב | ענף ג |    כל השער בדף אחד

שער געריכה

שער השלישי - מ"ב סדר אצילות בקיצור מופלג למוהרח"ו:
פרק א | פרק ב | פרק ג |    כל השער בדף אחד

שער דעריכה

השער הרביעי - שער אזן חוטם פה ונחלק לה' פרקים:
פרק א | דרוש להר"ר גדליה הלוי | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה |    כל השער בדף אחד

שער העריכה

השער החמישי - שער טנת"א ויתחלק לז' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז     כל השער בדף אחד

שער ועריכה

השער הששי - שער העקודים ויתחלק לח' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | פרק ח |     כל השער בדף אחד

שער זעריכה

שער השביעי שער מטי ולא מטי ובו ה' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה    כל השער בדף אחד

היכל שני והיכל זה הוא הנקרא היכל נקודים ובו ד' שערים:עריכה

שער חעריכה

שער ח - השער הראשון - שער דרושי נקודות ובו ו' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו     כל השער בדף אחד

שער טעריכה

שער ט - השער השני - שער שבירת הכלים ובו ח' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ק | פרק ו מ"ב | פרק ז | פרק ח | |     כל השער בדף אחד

שער יעריכה

שער י - שער השלישי - שער התיקון ויתחלק לחמשה פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ב | פרק ה | |     כל השער בדף אחד

שער יאעריכה

שער יא - השער הרביעי - שער המלכים ויתחלק לאחד עשר‏[1] פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | פרק ח מ"ת | פרק ט | פרק י | פרק יא(?) |     כל השער בדף אחד

היכל שלישי היכל זה נקרא היכל הכתרים ובו ב' שערים:עריכה

שער יבעריכה

שער יב - השער הראשון - שער עתיק ובו ה' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער יגעריכה

שער יג - שער שני - שער א"א ובו י"ד פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ק | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב מ"ב | פרק יג | פרק יד | |     כל השער בדף אחד

היכל הרביעי היכל זה נקרא היכל אבא ואמא ובו ג' שערים:עריכה

שער ידעריכה

שער יד - השער הראשון - שער אבא ואמא ובו י' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ק | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ב | פרק ח מ"ב | פרק ט | פרק י | |     כל השער בדף אחד

שער טועריכה

שער טו - שער שני - שער הזווגים בזווג דאו"א ומצות שלוח הקן ובו ו' פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | |     כל השער בדף אחד

שער טזעריכה

שער טז - השער השלישי - שער הולדת או"א וזו"ן ובו ז' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | |     כל השער בדף אחד

היכל החמישי והיכל זה נקרא היכל זעיר אנפין ובו י"ז שערים:עריכה

שער יזעריכה

שער יז - שער הראשון - שער ז"א ויתחלק לד' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ב | פרק ד מ"ב |     כל השער בדף אחד

שער יחעריכה

שער יח - השער השני - שער רפ"ח ניצוצין ובו ו' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו | |     כל השער בדף אחד

שער יטעריכה

שער יט - שער השלישי - שער אורות ניצוצין וכלים (אנ"ך) ובו י' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ב | פרק ז מ"ב | פרק ח מ"ב | פרק ט מ"ב | פרק י מ"ב | |     כל השער בדף אחד

שער כעריכה

שער כ - שער הרביעי - שער המוחין ויתחלק לי"ב פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ק | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | |     כל השער בדף אחד

שער כאעריכה

שער כא - שער החמישי - שער לידת המוחין ויתחלק לג' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער כבעריכה

שער כב - שער הששי - שער מוחין דקטנות ויתחלק לג' פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב מ"ק | פרק ג מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער כגעריכה

שער כג - השער השביעי - שער מוחין דצלם ויתחלק לח' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ק | פרק ו מ"ק | פרק ז מ"ק | פרק ח מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער כדעריכה

שער כד - השער השמונה - שער פרקי הצלם ויתחלק לז' פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב מ"ק | פרק ג מ"ק | פרק ד מ"ק | פרק ה מ"ק | פרק ו מ"ק | פרק ז מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער כהעריכה

שער כה - השער התשיעי - שער דרושי הצלם ובו ח' דרושים:
דרוש א מ"ב | דרוש ב מ"ק | דרוש ג | דרוש ד | דרוש ה | דרוש ו | דרוש ז | דרוש ח | |     כל השער בדף אחד

שער כועריכה

שער כו - שער היו"ד - שער הצלם ויתחלק לד' פרקים:
פרק א מ"ב | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ק | פרק ד מ"ב | |     כל השער בדף אחד

שער כזעריכה

שער כז - השער אחד עשר - שער פרטי עיבור יניקה ומוחין ובו ד' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | |     כל השער בדף אחד

שער כחעריכה

שער כח - שער השנים עשר - שער העיבורים ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב | פרק ג | פרק ד מ"ב | פרק ה | |     כל השער בדף אחד

שער כטעריכה

שער כט - שער הי"ג - שער הנסירה ויתחלק לט' פרקים:
פרק א מ"ב | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ב | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ב | פרק ז מ"ב | פרק ח מ"ב | פרק ט מ"ב | |     כל השער בדף אחד

שער לעריכה

שער ל - שער הי"ד - שער הפרצופים ויתחלק לז' דרושים - דרוש אחור ופנים. דרוש ג' בחי' שיש בכל העולמות והם כלים ואחור ואמצעי ופנימי: דרוש עיבור יניקה ומוחין. דרוש חיצוניות ופנימיות של כל העולמות. וד' דרושים קשורים ביחד:
פרק א מ"ב | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ב | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ב | פרק ז מ"ב | |     כל השער בדף אחד

שער לאעריכה

שער לא - שער הט"ו - שער פרצופי זו"ן ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ק | פרק ה מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער לבעריכה

שער לב - שער הט"ז - שער הארת המוחין זו"ן ובו ט' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | פרק ח מ"ת | פרק ט מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער לגעריכה

שער לג - שער הי"ז - שער אונאה ויתחלק לה' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | |     כל השער בדף אחד

היכל הששי והיכל זה נקרא היכל נוקבא דזעיר אנפין ובו ח' שערים:עריכה

שער לדעריכה

שער לד - השער הראשון - שער תיקון נוקבא ובו ז' פרקים:
פרק א מ"ב | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ב | פרק ד מ"ב | פרק ה מ"ב | פרק ו מ"ב | פרק ז מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער להעריכה

שער לה - השער השני - שער הירח ויתחלק לה'‏[2] פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד (דרוש אטב"ח) | פרק ה | |     כל השער בדף אחד

שער לועריכה

שער לו - השער השלישי - שער מיעוט הירח ויתחלק לד'‏[3] פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב | פרק ג מ"ק | פרק ד | |     כל השער בדף אחד

שער לזעריכה

שער לז - השער הרביעי - שער יעקב ולאה ויתחלק לה' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | |     כל השער בדף אחד

שער לחעריכה

שער לח - השער החמישי - שער לאה ורחל ויתחלק לט' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | פרק ח מ"ב | פרק ט מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער לטעריכה

שער לט - השער הששי - שער מ"נ ומ"ד ובו י"ד‏[4] דרושים וכל הדרושים כולו הוא מ"ב:
פרק א מ"ב:
דרוש א | דרוש ב | דרוש ג | דרוש ד | דרוש ה | דרוש ו | דרוש ז | דרוש ח | דרוש ט | דרוש י | דרוש יא | דרוש יב | דרוש יג | דרוש יד | דרוש טו | |     כל השער בדף אחד

שער מעריכה

שער מ - שער השביעי - שער פנימיות וחיצוניות ובו ט"ו דרושים:
דרוש א | דרוש ב | דרוש ג | דרוש ד | דרוש ה | דרוש ו | דרוש ז | דרוש ח | דרוש ט | דרוש י | דרוש יא | דרוש יב | דרוש יג | דרוש יד | דרוש טו | |     כל השער בדף אחד

שער מאעריכה

שער מא - השער הח' - שער החשמל ובו ג' פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב | פרק ג | |     כל השער בדף אחד

היכל השביעי והיכל הזה נקרא היכל אבי"ע אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ובו ט' שערים:עריכה

שער מבעריכה

שער מב - השער הראשון - שער דרושי אבי"ע אצילות, בריאה, יצירה, עשייה ובו י"ב פרקים:
פרק א מ"ק | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | ...(חסר ה' פרקים, השם ימלא חסרונם)... | ‏[5]פרק יא | פרק יב | |
שער מב*‏[6] - שער השני - שער כללות אבי"ע ובו ד' פרקים:
פרק א מ"ב | פרק ב | פרק ג | פרק ד מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער מגעריכה

שער מג - השער השלישי - שער ציור עולמות אבי"ע ובו ד' פרקים:
הקדמה להדרוש | פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד - ענין ז' כוכבי לכת בספר נוף עץ חיים נוף ב' פרשה ויצא ענין שמות בני יעקב ע"ש: לא מופיע | |     כל השער בדף אחד

שער מדעריכה

שער מד - השער הרביעי - שער השמות ובו ז' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ב | פרק ג מ"ת | פרק ד מ"ת | פרק ה | פרק ו | פרק ז | |     כל השער בדף אחד

שער מהעריכה

שער מה - השער החמישי - שער המקיפין ובו ד' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב מ"ת | פרק ג מ"ת | פרק ד | |     כל השער בדף אחד

שער מועריכה

שער מו - השער הששי - שער כסא הכבוד ובו ו' פרקים:
פרק א מ"ת | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה מ"ת | פרק ו מ"ת | פרק ז מ"ת | |     כל השער בדף אחד

שער מזעריכה

שער מז - השער השביעי - שער סדר אבי"ע ובו ו' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג מ"ת | פרק ד | פרק ה | פרק ו | |     כל השער בדף אחד

שער מחעריכה

שער מח - השער השמיני - שער הקליפות ובו ד' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד מ"ק | |     כל השער בדף אחד

שער מטעריכה

שער מט - השער התשיעי - שער קליפת נוגה ובו ט' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | |     כל השער בדף אחד

שער נעריכה

שער נ - "השער העשירי"‏[7] - שער קיצור אבי"ע ובו י' פרקים:
פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרק ט | פרק י | |     כל השער בדף אחד

כללי מוהרח"ו ז"לעריכה

ראו גםעריכה


הערותעריכה

  1. ^ כך כתוב בדפוסים שיש י"א פרקים אבל הדפיסו רק י'. לא יודע אם זה סתם טעות דפוס או שיש פרק שפספסו להדפיס. מן הסתם הראשון. -- ויקיעורך
  2. ^ בכמה מהדורות (שאלוניקי וקארעץ) כתוב ד' פרקים אבל בפועל יש ה' -- ויקיעורך
  3. ^ בכמה מהדורות (שאלוניקי וקארעץ) כתוב ה' פרקים אבל בפועל יש ד' -- ויקיעורך
  4. ^ כך מובא בהרבה דפוסים למרות שבפועל הדפיסו ט"ו דרושים - ויקיעורך
  5. ^ במהדורת ירושלים תשמ"ח, פרקי י"א וי"ב נרשמו כפרקי י"ג וי"ד תחת כותרת חדשה "ענין הפרש שיש בין אצילות לבריאה ויצירה ועשיה" ללא מתן הסבר במקום. אולי יש הסבר בהקדמת המהדורה - לא הסתכלתי -- ויקיעורך
  6. ^ ע"פ מהדורת ירושלים תשמ"ח, למרות ששער זה לא מופיע בלוח השערים בתחילת מהדורת הספר (דף 5 של קובץ PDF), בכל זאת הד' פרקים הבאים מופיעים תחת הכותרת "השער השני, שער כללות אבי"ע ובו ד' פרקם", ללא מתן הסבר בטבעם של ד' פרקים אלו.
    הסתבכות נוספת של העניין כאן לקורא הוא, שכתוב שהיכל השביעי כוללת ט' פרקים, אבל בפועל במהדורת ירושלים תשמ"ח מחשיבים וממספרים את השער הזו וע"י כך המספר יוצא באמת לי' שערים. אולי יש הסבר בהקדמת המהדורה - לא הסתכלתי -- ויקיעורך
  7. ^ ראה בהערת הויקיעורכים לעיל