פתיחת התפריט הראשי

שער נ', שער "העשירי" בהיכל השביעי, שער קיצור אבי"ע, ובו י' פרקים: