עץ חיים/שער מ

שער מ', שער השביעי בהיכל הששי, שער פנימיות וחיצוניות, ובו ט"ו דרושים: