התורה והמצוה על ויקרא

צילום שער דפוס באקארעשט
ספר
התורה והמצוה על ויקרא
אשר חברו המלבי"ם בשנת כת"ר לפ"ק באקארעשט מדינת הדאנוי
נוסח באקארעשט

דפי פתיחה והקדמות עריכה

אילת השחר - כללים עריכה

אילת השחר - דף ראשי

קיצור רשימה אל פרקי אילת השחר:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד

חלוקה לפי פרקי תנ"ך עריכה

פרשת ויקרא עריכה

פרשת צו עריכה

פרשת שמיני עריכה

פרשת תזריע עריכה

פרשת מצורע עריכה

פרשת אחרי מות עריכה

פרשת קדושים עריכה

פרשת אמור עריכה

פרשת בהר-בחוקתי עריכה

חלוקה לפי פרשיות/פרקי הספרא עריכה

ויקרא עריכה

דבורא דנדבה/ עולה
פרשה/ פרק/ ופסקא א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרשה ד | פרק ה | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרשה ו | פרק ח | פרשה ז | פרק ט | פרשה ח | פרק י | פרשה ט | פרק יא | פרשה י | פרק יב | פרשה יא /פרק יג | פרשה יב | פרק יד | פרשה יג | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרשה יד | פרק יח | פרק יט | פרק כ |


דבורא דחובה/ חטאת
פרשה א - פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרק ה | פרשה ד | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרשה ו | פרק ח | פרק ט | פרשה ז | פרק י | פרק יא | פרשה ח + פרק יב | פרק יג | פרשה ט | פרק יד | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרשה י | פרק יח | פרק יט | פרשה יא | פרק כ | פרשה יב | פרק כא | פרק כב | פרשה יג | פרק כג |

צו עריכה

פרשה/פרק א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרק ה | פרשה ד | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרשה ה | פרק ט | פרק י | פרשה ו | פרק יא | פרשה ז | פרק יב | פרשה ח | פרק יג | פרשה ט | פרק יד | פרק טו | פרשה י | פרשה יא | פרק טז | פרק יז | פרק יח |    מכילתא דמילואים - פרשת צו

שמיני עריכה

מכילתא דמילואים (משניות א - מג)

פרשה א | פרק א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרק ד | פרשה ג | פרק ה | פרשה ד | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרשה ו | פרק ח | פרשה ז | פרק ט | פרשה ח | פרק י | פרשה ט | פרק יא | פרשה י | פרק יב |

תזריע עריכה

פרשתא דיולדת
פרשה א | פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד |


פרשתא דנגעים
פרשה/פרק א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ג* | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרשה ד | פרק ז | פרשה ה | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרקים יג-יד | פרק טו | פרק טז |

מצורע עריכה

פרשתא דמצורע
פרשה א | פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרשה ג | פרק ג | פרשה ד | פרשה ה | פרשה ו | פרק ד | פרשה ז | פרק ה |


פרשתא דזבים
פרשה א | פרק א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרק ד | פרשה ג | פרק ה | פרק ו | פרשה ד | פרק ז | פרשה ה | פרק ח | פרק ט |

אחרי מות עריכה

פרשה א | פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרשה ד | פרק ה | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרק ח | פרשה ו | פרק ט | פרק י | פרשה ז | פרק יא | פרק יב | פרשה ח | פרק יג |

קדושים עריכה

פרשה א | פרק א | פרק ב | פרק ג | פרשה ב | פרק ד | פרק ה | פרשה ג | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרשה ד | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב |

אמור עריכה

פרשה א | פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרשה ג | פרק ג | פרשה ד | פרק ד | פרשה ה | פרשה ו | פרק ה | פרק ו | פרשה ז | פרק ז | פרשה ח | פרק ח | פרק ט | פרשה ט | פרק י | פרק יא | פרשה י | פרק יב | פרק יג | פרשה יא | פרק יד | פרשה יב | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרשה יג | פרק יח | פרשה יד | פרק יט | פרק כ

בהר עריכה

פרשה א | פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרק ה | פרשה ד | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרשה ו | פרק ח | פרק ט

בחקותי עריכה

פרשה א | פרק א | פרק ב | פרק ג | פרשה ב | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרשה ג | פרק ט | פרשה ד | פרק י | פרק יא | פרשה ה | פרק יב | פרק יג


  1. ^ (כולל גם עד פרק י' פסוק ז')
  2. ^ (רק מפסוק ח' ואילך)