התורה והמצוה על ויקרא

צילום שער דפוס באקארעשט
ספר
התורה והמצוה על ויקרא
אשר חברו המלבי"ם בשנת כת"ר לפ"ק באקארעשט מדינת הדאנוי
נוסח באקארעשט

דפי פתיחה והקדמותעריכה

אילת השחר - כלליםעריכה

אילת השחר - דף ראשי

קיצור רשימה אל פרקי אילת השחר:    א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | יא | יב | יג | יד | טו | טז | יז | יח | יט | כ | כא | כב | כג | כד | כה | כו | כז | כח | כט | ל | לא | לב | לג | לד | לה | לו | לז | לח | לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד

חלוקה לפי פרקי תנ"ךעריכה

פרשת ויקראעריכה

פרשת צועריכה

פרשת שמיניעריכה

פרשת תזריעעריכה

פרשת מצורעעריכה

פרשת אחרי מותעריכה

פרשת קדושיםעריכה

פרשת אמורעריכה

פרשת בהר-בחוקתיעריכה

חלוקה לפי פרשיות/פרקי הספראעריכה

ויקראעריכה

דבורא דנדבה/ עולה
פרשה/ פרק/ ופסקא א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרשה ד | פרק ה | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרשה ו | פרק ח | פרשה ז | פרק ט | פרשה ח | פרק י | פרשה ט | פרק יא | פרשה י | פרק יב | פרשה יא /פרק יג | פרשה יב | פרק יד | פרשה יג | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרשה יד | פרק יח | פרק יט | פרק כ |


דבורא דחובה/ חטאת
פרשה א - פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרק ה | פרשה ד | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרשה ו | פרק ח | פרק ט | פרשה ז | פרק י | פרק יא | פרשה ח + פרק יב | פרק יג | פרשה ט | פרק יד | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרשה י | פרק יח | פרק יט | פרשה יא | פרק כ | פרשה יב | פרק כא | פרק כב | פרשה יג | פרק כג |

צועריכה

פרשה/פרק א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרק ה | פרשה ד | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרשה ה | פרק ט | פרק י | פרשה ו | פרק יא | פרשה ז | פרק יב | פרשה ח | פרק יג | פרשה ט | פרק יד | פרק טו | פרשה י | פרשה יא | פרק טז | פרק יז | פרק יח |    מכילתא דמילואים - פרשת צו

שמיניעריכה

מכילתא דמילואים (משניות א - מג)

פרשה א | פרק א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרק ד | פרשה ג | פרק ה | פרשה ד | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרשה ו | פרק ח | פרשה ז | פרק ט | פרשה ח | פרק י | פרשה ט | פרק יא | פרשה י | פרק יב |

תזריעעריכה

פרשתא דיולדת
פרשה א | פרק א | פרק ב | פרק ג | פרק ד |


פרשתא דנגעים
פרשה/פרק א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ג* | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרשה ד | פרק ז | פרשה ה | פרק ח | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב | פרקים יג-יד | פרק טו | פרק טז |

מצורעעריכה

פרשתא דמצורע
פרשה א | פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרשה ג | פרק ג | פרשה ד | פרשה ה | פרשה ו | פרק ד | פרשה ז | פרק ה |


פרשתא דזבים
פרשה א | פרק א | פרק ב | פרשה ב | פרק ג | פרק ד | פרשה ג | פרק ה | פרק ו | פרשה ד | פרק ז | פרשה ה | פרק ח | פרק ט |

אחרי מותעריכה

פרשה א | פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרשה ד | פרק ה | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרק ח | פרשה ו | פרק ט | פרק י | פרשה ז | פרק יא | פרק יב | פרשה ח | פרק יג |

קדושיםעריכה

פרשה א | פרק א | פרק ב | פרק ג | פרשה ב | פרק ד | פרק ה | פרשה ג | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרשה ד | פרק ט | פרק י | פרק יא | פרק יב |

אמורעריכה

פרשה א | פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרשה ג | פרק ג | פרשה ד | פרק ד | פרשה ה | פרשה ו | פרק ה | פרק ו | פרשה ז | פרק ז | פרשה ח | פרק ח | פרק ט | פרשה ט | פרק י | פרק יא | פרשה י | פרק יב | פרק יג | פרשה יא | פרק יד | פרשה יב | פרק טו | פרק טז | פרק יז | פרשה יג | פרק יח | פרשה יד | פרק יט | פרק כ

בהרעריכה

פרשה א | פרק א | פרשה ב | פרק ב | פרק ג | פרשה ג | פרק ד | פרק ה | פרשה ד | פרק ו | פרשה ה | פרק ז | פרשה ו | פרק ח | פרק ט

בחקותיעריכה

פרשה א | פרק א | פרק ב | פרק ג | פרשה ב | פרק ד | פרק ה | פרק ו | פרק ז | פרק ח | פרשה ג | פרק ט | פרשה ד | פרק י | פרק יא | פרשה ה | פרק יב | פרק יג


  1. ^ (כולל גם עד פרק י' פסוק ז')
  2. ^ (רק מפסוק ח' ואילך)