פתיחת התפריט הראשי

ספרא דבי רב

הוא ספר תורת כהנים

עם פירוש התורה והמצוה

הפירוש הזה יחוה צפונות ויגלה פליאות ויפתור חדות ויברר כי כל דברי תורה שבעל פה הלא הם כתובים באצבע אלקים בתורת הכתב, וכל דברי חז"ל מוכרחים ומוטבעים בעומק הלשון על פי חוקים וכללים מיוחדים שהיו לחז"ל בשפת לשון הקדש, ובכתב יושר דברי אמת יגיד את הרשום בכתב אמת, ויתן אות ומופת על אמתת תורה שבעל פה, ועל גודל חכמתה וקדושתה. ואת דברי הספרא ואת חדתו פותר ומפרש בדרך חדש, לא שערוה המפרשים ולא דרכו בו. יפלס נתיב ושביל מיוחד וישם ארץ ציה למוצאי מים:

חברתיו אני

מאיר ליבוש מלבים

שוכן בבאקארעשט מדינת הדאנוי

בעל המחבר

ספר ארצות החיים וספר ארצות השלום וספר שירי הנפש ופירוש על ישעיהו ופירוש מגלת אסתר:

בשנת כת"ר לפ"ק באקארעשט

HATORA VEHAMITVA Compusa se Rabinul M. L. MALBIM

BUCURESCI. TYPOGRAPHIA JIURNALULUI NATIONALULU

1860