התורה והמצוה על פרשת צופרשת אשם


פרשת שלמים


פרשת חלבים