נתיבות המשפט (ביאורים)
המכונה "משפט האורים"
ביאורים על שולחן ערוך חושן המשפט
לרבי יעקב מליסא

נתיבות המשפט

הלכות דיינים

עריכה

א | - | ג | ד | ה | ו | ז | - | ט | - | יא | יב | - | יד | טו | - | יז | יח | - | כ | - | כב | כג | כד | כה | כו | - | כח

הלכות עדות

עריכה

כט | ל | לא | - | לג | לד | - | לו | לז | לח

הלכות הלואה

עריכה

לט | מ | מא | מב | מג | מד | מה | מו | מז | מח | מט | נ | נא | נב | נג | נד | נה | נו | נז | נח | נט | ס | סא | סב | סג | סד | סה | סו | - | סח | סט | ע | עא | עב | - | עד

הלכות טוען ונטען

עריכה

עה | עו | עז | עח | עט | - | פא | פב | פג | - | פה | פו | פז | פח | פט | צ | צא | צב | צג | צד | צה | צו

הלכות גביית מלוה

עריכה

צז | - | צט | ק | קא | קב | קג | קד | קה | -

הלכות גביית חוב מהיתומים

עריכה

קז | קח | קט | קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים

עריכה

קיא | קיב | קיג | קיד | קטו | קטז

הלכות אפותיקי

עריכה

קיז | קיח | קיט | קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו

עריכה

קכא

הלכות הרשאה

עריכה

קכב | קכג | - | קכה | קכו | - | קכח

הלכות ערב

עריכה

קכט | קל | קלא | קלב

הלכות חזקת מטלטלין

עריכה

קלג | קלד | קלה | קלו | קלז | קלח | -

הלכות חזקת קרקעות

עריכה

קמ | קמא | קמב | קמג | - | קמה | קמו | קמז | קמח | קמט | קנ | - | קנב

הלכות נזקי שכנים

עריכה

קנג | קנד | קנה | קנו

הלכות שותפים בקרקע

עריכה

קנז | קנח | קנט | קס | קסא | קסב | קסג | קסד | קסה | - | קסז | - | - | -

הלכות חלוקת שותפות

עריכה

קעא | קעב | קעג | קעד

הלכות מצרנות

עריכה

קעה

הלכות שותפים

עריכה

קעו | קעז | קעח | קעט | - | קפא

הלכות שלוחין

עריכה

קפב | קפג | קפד | קפה | קפו | קפז | קפח

הלכות מקח וממכר

עריכה

קפט | קצ | קצא | קצב | קצג | קצד | קצה | קצו | קצז | קצח | קצט | ר | רא | רב | רג | רד | רה | רו | רז | רח | רט | רי | ריא | ריב | - | - | - | - | - | - | - | - | - | רכב | רכג | - | רכה | רכו

הלכות אונאה ומקח טעות

עריכה

רכז | - | רכט | רל | - | רלב | רלג | רלד | רלה | רלו | רלז | רלח | רלט | רמ

הלכות מתנה

עריכה

רמא | רמב | רמג | רמד | רמה | רמו | רמז | רמח | -

הלכות מתנת שכיב מרע

עריכה

רנ | רנא | רנב | רנג | - | רנה | רנו | רנז | רנח

הלכות אבידה ומציאה

עריכה

רנט | רס | רסא | רסב | - | רסד | רסה | - | רסז | רסח | רסט | ער | -

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים

עריכה

| - |

הלכות הפקר ונכסי הגר

עריכה

רעג | - | ערה

הלכות נחלות

עריכה

רעו | רעז | רעח | רעט | רפ | רפא | - | רפג | רפד | רפה | - | רפז | רפח | רפט

הלכות אפוטרופוס

עריכה

רצ

הלכות פקדון

עריכה

רצא | רצב | רצג | רצד | רצה | רצו | רצז | - | - | ש | שא | -

הלכות שומר שכר

עריכה

שג | דש | שה

הלכות אומנים

עריכה

שו

הלכות שוכר

עריכה

שז | שח | שט | שי | שיא | שיב | שיג | - | שטו | שטז | שיז | - | -

הלכות חכירות וקבלנות

עריכה

- | שכא | - | - | - | - | - | - | - | שכט | - |

הלכות שכירות פועלים

עריכה

| - | שלב | שלג | שלד | שלה | - | - | - | - |

הלכות שאלה

עריכה

שמ | שמא | שמב | - | שמד | - | שמו | - |

הלכות גניבה

עריכה

שמח | - | שנ | שנא | - | שנג | שנד | - | שנו | שנז | - | - | שס | שסא | שסב | שסג | - | שסה | - | - | שסח | שסט | - | שעא | - | שעג | - | שעה | - | - |


אין יותר פירוש מעבר לסימן שע"ה

שונות

עריכה