נתיבות המשפט/ביאורים/קעד

אלא צריך להעלות בדמים:    עסמ"ע ס"ק ה' שכתב ומיהו אם פיקח הוא וכו' והיינו אפי' קודם הטלת גורל ע' בטור וזה לדעה הראשונה דסעיף ה' ע"ש:

מהצד הטוב:    נראה דזה לדעת הרמב"ם והמחבר דבשווין כופין על מ"ס ולדעת הרב בהג"ה שם נראה דג"כ יכול לומר זכות שלי דהיינו מ"ש הסמ"ע סק"ד שוה אצלי דמים הרבה: