נתיבות המשפט/ביאורים/קצג

המחובר לקרקע עיין מה שכתבתי לעיל בסי' צ"ה בזה: