נתיבות המשפט/ביאורים/קסה

לבית בדו כיפין:    צ"ל דהקרקע שעל הכיפין העליונים צריך גם התחתון כמו שבעה"ב צריך לגג של העלי' דאלת"ה קשה קושית הסמ"ע מה שהקשה בסי' קס"ד ס"ק ג' דלמה צריך לעשות כל הכיפין יאמר לו הלא יש לי חצי קרקע וכו' אלא ודאי כמ"ש: