נתיבות המשפט/ביאורים/שסה

ומשלם גזלה עש"ך ס"ק כ' עד ושאני מתני' כיון דידע למאן גזלי' ואודי לא מיפטר וכו' ולא הבינותי דבריו דלמה להש"ס לומר טעם זה כיון דאודי ליה כמאן דאמר יהיה לי פקדון בידך כיון דלר"ט בכל גווני ס"ל דמניח גזילה ביניהם ולא בעי מטי לידיה: