נתיבות המשפט/ביאורים/שעג

הפסיד אפי' ההוצאה:    עש"ך סק"ז ורחוק מאוד בל' הרא"ש והמעיין כל' הרא"ש יראה שמשמעות לשונו הוא כהטור ובאמת לומר שיפסיד גם ההוצאה הוא תמוה כמו שתמה הש"ך שאפשר לומר בכוונתו דמפסיד ההוצאה כשהוא באופן כשהנגזל א"צ ליתן הוצאה כגון שהכסיפה הגזלן כמבואר בהג"ה (סעיף) א' ואז תובע הלוקח מהמוכר ובכה"ג מיחזי כריבית כיון שנתן אלף להמוכר ונוטל ממנו אלף ר' אבל במקום שנטל ההוצאה מהנגזל והקרן מהמוכר ודאי דלא מיחזי כריבית: