נתיבות המשפט/ביאורים/קא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

אם יש לו מעות עש"ך ס"ק א' עד וכן הדין לענין כתובה. ע' תומים שכתב דדוקא במקום שכותבין בכתובות מטלטלין בחיים ובמותו ואף בזה סיים בצ"ע:

יכול להגבותם עש"ך ס"ק ג' שהוכיח דבמקום דלית לי' נכסי שטרות בני גוביינא נינהו וכשהב"ד מגבין א"צ כומ"ס ע"ש. ולפ"ז נראה דה"ה במלו' ע"פ דהא עיקר הוכח' הוא משעבודא דר"ן ושם אפי' במלו' על פה וכן הדין הוא בשותפין שיכולין לחלוק ע"פ ב"ד אפי' בחובות ע"פ דהא הש"ך מדמי להדדי ונרא' דאפי' בחובות עכו"ם הדין כן שיכולין לחלוק ומה שהב"ד מוסרין שטר חלוקה לכל אחד וא' קונה לכל או"א החובות שנפל על חלקו (ועש"ך ס"ק ג' ויש שם ט"ס וכצ"ל וא"צ כומ"ס ונפקא מיניה אם אין הלוה כאן וכו' עוד שם בע"ח מאוחר שקדם וגבה והניח שטרות וכו' עוד שם בלא ר"נ נמי הוי חוב דנהי דאין מוציאין וכו' עוד שם וכן בע"ח מאוחר שקדם וגבה והניח שטר וכו'):