נתיבות המשפט/ביאורים/רלז

שלא להסיג גבול בשכירות בתים נראה דמדינא ג"כ מי ששכן בשכירות מקודם יש לו דין בר מצרא כמבואר בט"ז סי' קע"ה ולענין דין מצרן בשכירות אפילו בעכו"ם שייך דין בעל מצרא דהא לא שייך גבי' אריא אברחי' לך ממצרי כמ"ש התוס' גבי רב מרי בר רחל שהמשכן בית עכו"ם יש לו דין בר מצרא משום דלא שייך אריא אברחי' וה"נ דכוותיה אך מה שהחרים ר"ג הוא שלא להוסיף כלל בדמי שכירות כי קודם ששכר השנה השניה היה מן הדין רשאי להוסיף דמים על דמי שכירות והחרים ר"ג שלא להסיג גבול:

אבל אם שכר בעל הבית עיין סמ"ע סעיף קטן ח' ולפי טעם הסמ"ע אם כן לדיעה הראשונה דאוסר אפילו במציאה גם בזה אסור וכן משמע קצת מדברי התוספות ולפי זה מוכח דגם המחבר סתם כאן כדיעה הראשונה: