נתיבות המשפט/ביאורים/יח

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

וסלק וכו' עש"ך ס"ק ה' אם יודעים אם יוכל להסתלק וכו'. ולבבי לא כן ידמה דהא מדקתני ד"מ דנין ביום וגומרין בלילה והיינו לומר פ' אתה חייב דזה נקרא ג"ד בכל דוכתי ולמד זה מקרא משמע דאי לאו קרא אפי' ג"ד היה אסור בלילה א"כ כיון דקתני ד"מ בשלשה ולא קתני דגומרין בשנים משמע דאף הגמ"ד דהיינו לומר פ' אתה חייב בעי שלשה משום דילמא חזו זכות' ויאמרו בשעת גמר דין כמבואר בשבת דף י' לענין גמר דין קודם מנחה וכ"פ בתומים וכן עיקר: