ביאור:בבלי זבחים דף כו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת זבחים: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו קז קח קט קי קיא קיב קיג קיד קטו קטז קיז קיח קיט קכהדף במהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

שחט ואחר כך חתך - פסולה [1].

חתך ואח"כ שחט - כשרה? בעל מום קא מקריב!?

אלא אימא 'חתך ואח"כ קיבל [2] – כשרה';

קיבל ואח"כ חתך – פסולה;

חתך ואח"כ קיבל – כשרה.

והא אמר רבי זירא: 'הצורם אזן בבכור ואח"כ קיבל דמו – פסול, שנאמר (ויקרא טז יד) ולקח מדם הפר [והזה באצבעו על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו] - פר שהיה כבר' [3]?

[4] אמר רב חסדא אמר אבימי: חותך באבר עד שמגיע לעצם [5].

קיבל ואח"כ חתך - פסולה [6]: שמעת מינה דם המובלע באברים - דם הוא [7]?!

דלמא משום שמנונית [8].

שמעת מינה בשר קדשים קלים שיצא לפני זריקת דם פסול [9]!?

דלמא [10] בקדשי קדשים [11].

תנו רבנן: 'קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון [12]:

עמד בדרום [13] והושיט ידו לצפון ושחט - שחיטתו כשרה [14];

[15] קיבל - קבלתו פסולה;

הכניס ראשו ורובו [16] - כאילו נכנס כולו [17];

פרכסה [18] ויצתה לדרום וחזרה – כשרה [19].

קדשים קלים שחיטתן בפנים [20], וקיבול דמן בכלי שרת בפנים [21]:

עמד בחוץ והכניס ידו לפנים ושחט - שחיטתו כשרה [22];

קיבל - קבלתו פסולה [23];

הכניס ראשו ורובו - כאילו לא נכנס [24];

פרכסה [25] ויצתה לחוץ וחזרה – פסולה [26].'; שמע מינה: בשר קדשים קלים שיצא לפני זריקת דמים – פסולים.

דילמא [27] - באליה ויותרת הכבד ושתי כליות [28].

בעא מיניה אבוה דשמואל משמואל: היא בפנים ורגליה בחוץ - מהו [29]?

אמר ליה: כתיב (ויקרא יז ה) [למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה] והביאום לה' [אל פתח אהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים לה' אותם] - עד שתהא כולה לפנים.

תלה [30] ושחט – מהו?

אמר ליה: כשרה.

אמר ליה: אישתבשת: בעינן שחיטה על ירך (ויקרא א יא: ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפנ ה' וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב) [31] וליכא.

נתלה [32] ושחט – מהו?

אמר ליה: פסולה [33].

אמר ליה: אישתבשת: שחיטה על ירך, ולא שוחט על ירך.

נתלה וקבל – מהו?

אמר ליה: כשרה [34].

אמר ליה: אישתבשת: אין דרך שירות בכך.

תלה [35] וקיבל [36] – מהו?

אמר ליה: פסולה [37].

אמר ליה: אישתבשת! שחיטה על ירך, ולא קבלה על ירך.

אמר אביי: בקדשי קדשים [38] - כולן פסולות בר מנתלה ושחט [39]; בקדשים קלים [40] - כולן כשרות בר מן נתלה וקיבל [41].

אמר רבא: מאי שנא 'תלה וקיבל בקדשים קלים' – דכשרה, דאויר פנים כפנים דמי [42]? [43] בקדשי קדשים נמי [44]: אויר צפון כצפון דמי?

אלא אמר רבא [45]: בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים - כשרות, בר מן תלה ושחט בקדשי קדשים [46], נתלה וקיבל בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים [47].

בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא: הוא בפנים וציציתו בחוץ [48] – מהו?

אמר ליה: לאו אמרת (ויקרא יז ה) [למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה] והביאום לה' [אל פתח אהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים לה' אותם] - עד שתבא כולה לפנים? הכא נמי (שמות כח מג) [והיו על אהרן ועל בניו] בבואם אל אהל מועד [או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו] - עד שיבא כולו לאהל מועד.

משנה:

נתנו [49] על גבי הכבש [50], [51] שלא כנגד היסוד [52]; נתן את הניתנין למטה [53] למעלה, ואת הניתנין למעלה למטה, ואת הניתנין בפנים בחוץ ואת הניתנין בחוץ בפנים – פסול, ואין בו כרת [54].


עמוד ב

גמרא:

אמר שמואל: פסול [55] - בשר [56], אבל בעלים נתכפרו; מאי טעמא? דאמר קרא (ויקרא יז יא) [כי נפש הבשר בדם הוא] ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר [על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר]: כיון שהגיע דם למזבח - נתכפרו בעלים.

אי הכי בשר נמי?

אמר קרא: 'לכפר' - לכפרה נתתיו [57], ולא לדבר אחר [58].

אלמא קסבר: שלא במקומו - כמקומו דמי [59].

תנן באידך פירקין [פ"ג מ"ב]: נתנו על הכבש שלא כנגד היסוד, נתן את הניתנין למטה למעלה, ואת הניתנין למעלה למטה, ואת הניתנין בפנים בחוץ, ואת הניתנין בחוץ בפנים: אם יש דם הנפש יחזור הכשר ויקבל [60]' ואי סלקא דעתא שלא במקומו כמקומו - למה לי יחזור הכשר ויקבל' [61]? וכי תימא להתיר בשר באכילה [62] - מי איכא זריקה דלא מכפרת [63] ושריא בשר באכילה [##דכתיב (דברים יב כז): ... ודם זבחיך ישפך על מזבח ה' אלקיך ורק אחרכך והבשר תאכל]?

אי דיהביה [64] כשר [65] - הכי נמי; הכא במאי עסקינן? - דיהביה פסול [66].

וליהוי 'דחוי' [67], דתנן [68]: 'וכולן שקיבלו [69] חוץ לזמנו וחוץ למקומו [70], אם יש דם הנפש [71] - יחזור הכשר ויקבל [72]'; קיבלו – אִין [73], זרקו – לא; מאי טעמא? לאו משום דהוי דחוי [74]?

לא, משום דפסיל במחשבה [75].

אי הכי [76] - קבלה [77] נמי [78]? ועוד: מי פסלה מחשבה [79]? והאמר רבא: 'אין מחשבה מועלת אלא במי שראוי לעבודה [80], ובדבר הראוי לעבודה [81] ובמקום הראוי לעבודה [82]'!?

לא תימא 'זרקו לא' [83], אלא אימא 'שחטו לא' [84];

מאי קא משמע לן? דפסלה מחשבה? תנינא [85]: '[86] לפיכך הן פוסלין במחשבה'?!

הא [87] קא משמע לן: דמקבלה ואילך לא פסלה מחשבה [88]; מאי טעמא? כדרבא [89].

מיתיבי: חישב [90] ליתן את הניתנין למעלה למטה למטה למעלה [91] לאלתר [92] - כשר [93]; <למחר פסול;> חזר וחישב [94]

הערות עריכה

 1. ^ שמשנשחטה - נפסל דם הרגלים ביוצא, וכל דמי בהמה יונקים זה מזה, ועלה ויצא דרך בית שחיטה, ונתערב בדם המזרק - ופסלו
 2. ^ שחתכו בין שחיטה לקבלה
 3. ^ אלמא המום פוסל בקבלה
 4. ^ ומשני:
 5. ^ דלאו מום הוא; והדם מעוכב ע"י חתיכה מלעלות וליכנס לפנים
 6. ^ מילתיה דרבי אלעזר הדר ונקיט, כמו 'אמר מר'
 7. ^ וכרת נמי לחייב: דאי לא הוי דם - אהיכא חייל פסול יוצא? אמיא בעלמא?
 8. ^ דחזיא לאכילה, וחשיבי כבשר לאיפסולי ביוצא, כדכתיב (שמות כב ל) ובשר בשדה טריפה ומיבלע בדם הרגל, ונפקא דרך בית שחיטה, ופסלה לה לדם שבמזרק
 9. ^ ואף על פי שסופו לצאת אחר זריקה ולהיות נאכל בכל העיר - השתא מיהא לא מטא זמניה, ותיהוי הך דרב אמי אמר רבי אלעזר דלא כדרבי יוחנן, דמכשר ליה לקמן בפרק 'כל התדיר' (דף פט:)
 10. ^ כי אמרה רבי אמי אמר רבי אלעזר
 11. ^ אמר דמיפסל לפני זריקה ביוצא, לדברי הכל: שאין סופו לצאת
 12. ^ לקמן ילפינן לה ב'איזהו מקומן' (דף מט.): דסמך קבלה לשחיטה
 13. ^ בחלק דרומי של עזרה סמוך לאמצעה
 14. ^ לקמן ילפינן לה: אותו בצפון, ואין השוחט בצפון
 15. ^ אבל המקבל צריך להיות בצפון, הלכך
 16. ^ בצפון, וקיבל
 17. ^ כדקיימא לן בכל התורה רובו ככולו
 18. ^ לאחר שחיטה
 19. ^ דאין פסול יוצא אלא מתוך המחיצות; והאי 'וחזרה' - לאו דוקא, אלא איידי דבעי למיתני סיפא גבי פנים וחוץ 'וחזרה', לאשמועינן רבותא: דאף על גב דחזרה – פסולה, תנא רישא נמי 'וחזרה'
 20. ^ דכתיב (ויקרא ג ב) בשלמים ושחטו פתח אהל מועד - דהיינו תוך העזרה
 21. ^ קבלה בפנים נפקא לן מלעמוד לפני ה' לשרתו (דברים י ח); אלמא כל שירות - לפני ה' הוא
 22. ^ לקמן בפרק 'כל הפסולין' (דף לב:) ילפינן לה בן הבקר לפני ה' (ויקרא א ה) - ולא השוחט לפני ה'
 23. ^ כדפרישית
 24. ^ כדילפינן לקמן בשמעתין: בבואם אל אהל מועד (שמות ל כ) - עד שיבא כולו; וגבי עזרה דכתיב (דברים י ח) יעמוד לפני ה' בעי נמי כולו: דכיון דגלי בחדא - גלי בכולהו; והכי אמר בשמעתין
 25. ^ לאחר שחיטה
 26. ^ דאיפסלא ביוצא, כדגמרינן פסול יוצא בפסחים, ב'כיצד צולין' (דף פב.) מהן לא הובא את דמה אל הקודש פנימה (ויקרא י יח) ומבשר בשדה טריפה (שמות כב ל)
 27. ^ הא דקתני 'פסולה'
 28. ^ דאימורין נינהו, ואימורי קדשים קלים - קדשי קדשים הן
 29. ^ לשוחטה לכתחילה
 30. ^ הבהמה באויר העזרה
 31. ^ על ירך משמע אצלו
 32. ^ השוחט באויר העזרה
 33. ^ מיניה קגמר לה: דשמע דקאמר ליה תלה ושחט פסול - וסבר הוא הדין לנתלה
 34. ^ כדאמר ליה לנתלה ושחט
 35. ^ הבהמה
 36. ^ הדם
 37. ^ מיניה גמר: כדאמר ליה בתלה ושחט ובנתלה וקבל, וסבר הוא הדין לתלה וקיבל
 38. ^ דכתיב בהו על ירך
 39. ^ דבשוחט לא כתיב ירך אלא בנשחט, כדכתיב אותו על ירך; אבל תלה וקבל – פסולה: דאויר צפון - לאו כצפון דמי, ובעינן קבלה בצפון, כדגמרינן ב'איזהו מקומן' (לקמן מט.); ואף על גב דלא כתיב ירך בקבלה, צפון מיהא כתיב בה
 40. ^ דלא כתיב בהו על ירך ולא כתיב בהו צפון
 41. ^ דאין דרך שירות בכך
 42. ^ דהא על כרחך פנים מיהא כתיב בהו, ומודית דאויר פנים כפנים
 43. ^ אם כן -
 44. ^ אמאי פלגת אדאבוה דשמואל בתלה וקבל? לימא
 45. ^ כולה כאבוה דשמואל קאמר לה, אלא דאבוה דשמואל לא איירי בקדשים קלים
 46. ^ דבעינן על ירך, אבל בקדשים קלים - דלא כתיב על ירך – כשרה; תלה וקבל כשר בכולן דדרך שירות בכך, ואויר צפון כצפון דמי, ובקבלה לא כתיב על ירך
 47. ^ נמי פסול, דקבלה - שירות היא, ואין דרך שירות בכך; אבל נתלה ושחט – כשרה, דשחיטה - לאו שירות היא, ועל ירך נמי לאו בשוחט כתיב, אלא בבהמה
 48. ^ ציצית ראשו דהיינו שערו
 49. ^ מתן דמו
 50. ^ שאינו מקום מתן דמים
 51. ^ או במזבח
 52. ^ וילפינן לקמן דעולה טעונה מתן דמים כנגד היסוד, שהיא יסוד המזבח למטה ממתן דמה - למעוטי קרן מזרחית דרומית דלא הוה לה יסוד, כדאמרינן ב'איזהו מקומן' (לקמן דף נג:)
 53. ^ מחוט הסיקרא
 54. ^ אין באכילתו כרת; ובגמרא מפרש למאי איצטריך למתנייה
 55. ^ דקתני מתניתין
 56. ^ אבשר קאי
 57. ^ הקשיתי כל מקומות המזבח שוין
 58. ^ שתהא זריקה חשובה להתיר בה בשר: דזריקה הוא דשריא לה, דכתיב ודם זבחיך ישפך והדר והבשר תאכל (דברים יב כז)
 59. ^ 'על המזבח': כל המזבח שוה לענין כפרה
 60. ^ יחזור כהן הכשר לקבלה, ויקבל כדי מתן מן הבהמה, ויחזור ויתן במקומו; וקסלקא דעתא השתא דעד השתא בכהן כשר נמי איירי, והאי 'הכשר' דקתני - כדי נסבה
 61. ^ הלא נתכפרו
 62. ^ דזריקה הוא דשריא לה
 63. ^ כגון הך בתרייתא, דלאו לכפרה אתיא - דהא איכפר בקמייתא
 64. ^ שלא במקומו כהן
 65. ^ הכי נמי דלא בעי יחזור ויקבל
 66. ^ דהא דקתני נתנו על גבי הכבש - ארישא קאי, דקתני: כל הפסולים ששחטו כו' וכולן שקיבלו את הדם כו', ועלה קאי נתנו על גבי הכבש כו' [בפ"ג מ"ב]
 67. ^ כיון דאמרינן 'שלא במקומו כמקומו דמי' ובלבד שיהא במזבח, כי יהביה פסול - הויא לה זריקה פסולה: כאילו נתנו פסול במקומו, וניהוי כל הדם דחוי, ולא תיהוי ליה תו תקנתא
 68. ^ בההיא
 69. ^ את הדם
 70. ^ ואפסולין קאי שקבלו את הדם במחשבת אכילת בשר חוץ לזמנו או חוץ למקומו
 71. ^ עוד בצואר בהמה
 72. ^ מן הדם, ויתן שלא במחשבה, וכשר: דמחשבה דחשיב עלה קמא - לא נפסל: דכיון דאינו ראוי לעבודה - אין מחשבתו מחשבה
 73. ^ הוא דאית ליה תקנתא
 74. ^ דזריקה פסולה משויא ליה דחוי, משום דגמר כפרתו
 75. ^ הא דדייקינן זרקו לא - משום דמיפסיל במחשבה: דהא בעושה מחשבה קיימינא, ודכוותה דייקינן זרקו לא
 76. ^ דמחשבת פסולין פסלה
 77. ^ מקַבְּלָהּ שקיבל במחשבה
 78. ^ ליפסיל
 79. ^ מחשבת כהן פסול
 80. ^ כהן כשר
 81. ^ מנחת חטים, לאפוקי מנחת העומר שהיא של שעורים, דלא חייל עלה פגול ליענש כרת באכילתה
 82. ^ לאפוקי נפגם המזבח; הכי מפורש במנחות (דף ה:)
 83. ^ דודאי איכא תקנתא, ואפילו זרקו פסול במחשבה
 84. ^ שאם שחטו פסול במחשבה - תו ליכא תקנתא: דכיון דכל הפסולין כשירין לשחוט - פוסלין מחשבתן
 85. ^ בההיא משנה גופה [פ"ג מ"א]
 86. ^ כל הפסולין ששחטו שחיטתן כשרה
 87. '^ הא דקתני וכולן שקיבלו את הדם כו'
 88. ^ אף על גב דבשחיטה תנן 'פוסלין במחשבה' אבל בקבלה ומקבלה ואילך - לא פסלי, ולא למידק מיניה 'זרקו לא', דהוא הדין לזרקו, אלא קמייתא דכולהו נקט: דכיון דפסול אינו ראוי לה - לא פסלה מחשבתו
 89. ^ דאמר: 'אין מחשבה מועלת אלא בראוי לעבודה'
 90. ^ כהן כשר
 91. ^ ששחט או קיבל או הוליך על מנת לזרוק הזריקה שלא במקומו
 92. ^ אם חישב על מנת לזרוק שלא במקומו היום
 93. ^ ואי נמי זריקה - פסולה היא, ונמצא שעבד שאר העבודות על מנת לזרוק את הדם בפסול - כשר הוא בזריקה הוגנת במקומו, כדאמרינן במשנה 'כל הפסולין' [פ"ג סוף מ"ו] (לקמן לו.): אין המחשבה פוסלת אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו, ופסח וחטאת שלא לשמן
 94. ^ בעבודה שניה