עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק ב

דף מא עמוד א עריכה

א א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ד, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ה סעיף א':

ב ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ד, וסמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ו סעיף א':

ג ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ד, וסמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ז':

ד ד מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ו', סמג עשין ל, טור ושו"ע או"ח סי' ר"נ סעיף א':

ה ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ט, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ה סעיף א':

ו ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ט, וסמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ו סעיף א':

ז ז מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ט, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ח':

ח ח מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה א', ומיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ג', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"כ סעיף א', וטור ושו"ע אה"ע סי' ק"מ סעיף א':

ט ט מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה א' והלכה ד, ומיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה א', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"מ סעיף ג':

י י מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"ח:

יא כ מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ז':

דף מא עמוד ב עריכה

יב א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א':

יג ב מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ד':

יד ג מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ב סעיף א':

טו ד מיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה א', ומיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ח סעיף א':

טז ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ו', סמג עשין עח, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ל"א:

יז ו מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ט"ו:

יח ז ח מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה י', ע"ש בכסף משנה:

יט ט מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב':

דף מב עמוד א עריכה

כ א מיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה ב':

כא ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ב':

כב ג מיי' פי"א מהל' נחלות הלכה ד', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"צ סעיף א':

כג ד ה מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ד', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ט סעיף א':

כד ו מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה י', ומיי' פי"ב מהל' מלוה ולוה הלכה י"א, סמג עשין נד, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ד סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' ק"ט סעיף ג':

דף מב עמוד ב עריכה

כה א מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה י"ב, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ל"ז:

כו ב מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ט', ומיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ב', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' קפ"ב סעיף ג', וטור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"ט וסעיף ל:

כז ג מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה י"ב, סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף ל"ח, [וחלופי גרסאות יש כאן וגי' הרמב"ם וש"ע אינו כגירסת רש"י אלא כגירסת הרי"ף ז"ל ע"ש]:

כח ד מיי' פי"ג מהל' מכירה הלכה ח', ומיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ב', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כ"ט:

כט ה מיי' פט"ו מהל' מכירה הלכה א', סמג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ב סעיף א':

ל ו מיי' פי"ד מהל' נזקי ממון הלכה ה', סמג עשין סט, טור ושו"ע חו"מ סי' תי"ח סעיף ז':

לא ז מיי' פי"ד מהל' נזקי ממון הלכה ו', טור ושו"ע חו"מ סי' תי"ח סעיף ח':

לב ח מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ב', סמג עשין רי:

לג ט מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה א':

לד י מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה י"א, סמג עשין רי, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ד':

לה כ מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה י"א, טור ושו"ע חו"מ סי' רצ"ב סעיף ה':

דף מג עמוד א עריכה

לו א מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה י':

לז ב מיי' פי"ח מהל' מעשה קרבנות הלכה ט"ז:

לח ג מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ב' והלכה ג:

לט ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ט"ו:

מ ה ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ט"ז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ה סעיף ב':

מא ז מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה י"ד, ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ב', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"ב סעיף י"ח:

דף מג עמוד ב עריכה

מב א מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"א סעיף ט':

מג ב מיי' פי"א מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמג עשין צה, טור ושו"ע חו"מ סי' ע' סעיף א':

מד ג מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ז', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"א סעיף ט':

מה ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ב':

מו ה מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ו':

מז ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ג, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף ד':

דף מד עמוד א עריכה

מח א ב מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א', סמג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ו סעיף ג':

מט ג מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה י', סמג לאוין רמח:

דף מד עמוד ב עריכה

נ א מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה י"ז, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ט סעיף י"ז:

נא ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ב':

נב ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ג':

נג ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה י"ח, סמ"ג עשין נ, וטור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף ג':

נד ה ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ג, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף י"א:

נה ז מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כ"א, סמג עשין צא ועשה צב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ז':

דף מה עמוד א עריכה

נו א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט', סמג לאוין קח, טור ושו"ע אה"ע סי' ט"ו סעיף כ"ו:

נז ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה י"ג, סמג עשין נב ולאוין קי, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ד סעיף ג':

נח ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ט"ו, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ה סעיף ג' וסעיף ה:

דף מה עמוד ב עריכה

נט א מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ט"ז:

ס ב מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ה', סמ"ג עשין מח ולאוין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף ד':

סא ג ד מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ט"ז:

דף מו עמוד א עריכה

סב א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה י"ג, סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף י"א:

סג ב ג מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ז סעיף ג':

סד ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ו והלכה כז, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף ה':

סה ה עיין בכסף משנה פ"ד מהל' נדרים הלכה יא:

סו ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף ה':

סז ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י"ג, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ז':

סח ח מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ט"ז, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף י"ד:

דף מו עמוד ב עריכה

סט א ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' נ' סעיף א' וסעיף ב:

ע ג מיי' פ"ח מהל' בכורים הלכה א', סמג עשין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"ז סעיף א':

עא ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ט"ז:

עב ה מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כ"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ס"ה:

עג ו מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ג':

דף מז עמוד א עריכה

עד א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ח, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף ו':

עה ב מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י"ג והלכה כז, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ז':

עו ג מיי' פי"ג מהל' אישות הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ו':

דף מז עמוד ב עריכה

עז א מיי' פי"ג מהל' מלוה ולוה הלכה ח', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ע"ג סעיף א':

עח ב מיי' פט"ז מהל' מלוה ולוה הלכה א', סמ"ג עשין צד, טור ושו"ע חו"מ סי' ק"כ סעיף א':

עט ג ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י"ב והלכה יג, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ז' וסעיף ח:

פ ה מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ט', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף א':

דף מח עמוד א עריכה

פא א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה י"א, סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ס"ו סעיף כ"ג:

פב ב ג מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ז', ומיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה ג', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' קכ"ו סעיף א':

פג ד טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ח':

פד ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה ט"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' ק"ל סעיף א' בהגה"ה:

פה ו טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ז':

פו ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ט"ו:

דף מח עמוד ב עריכה

פז א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ד', סמ"ג עשין פט, טור ושו"ע חו"מ סי' ש"ו סעיף ב':

פח ב ג ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ט"ו בהג"ה:

פט ה מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף כ"ד:

צ ו ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ"ט, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף ט':

צא ח מיי' פי"ז מהל' מכירה הלכה ב', סמג לאוין קג, טור ושו"ע חו"מ סי' רל"ג סעיף א':

דף מט עמוד א עריכה

צב א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ד, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף מ"ט:

צג ב ג ד מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף כ"ה:

צד ה מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף כ"ו:

דף מט עמוד ב עריכה

צה א מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ד', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף כ"ו:

צו ב מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף כ"ז:

צז ג מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף כ"ח:

צח ד מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף כ"ט:

צט ה מיי' שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ל':

ק ו מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ל"א:

קא ז מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף ל"ב:

קב ח מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ח סעיף כ"ד:

קג ט מיי' פי"א מהל' מכירה הלכה ט', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ז סעיף ד':

דף נ עמוד א עריכה

קד א מיי' פי"ד מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ז:

קה ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ', סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קל"ד סעיף ה':

קו ג מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז':

קז ד מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה א':

קח ה מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ה':

קט ו מיי' פי"א מהל' מכירה הלכה ט', סמ"ג עשין פב, טור ושו"ע חו"מ סי' ר"ז סעיף ג':

קי ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כ"א, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ה סעיף ז':

קיא ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ג, סמ"ג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף מ"ה:

קיב ט מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה ל"ג, טור ושו"ע אה"ע סי' קמ"א סעיף מ"ז:

קיג י מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ו', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ט סעיף א':

קיד כ מיי' פכ"ה מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ז סעיף ג':

קטו ל מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ז', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ט סעיף ג':

(קטו) (ל) מיי' פכ"ה מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ז סעיף ד':

קטז מ מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ז', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ט סעיף ד':

קיז נ מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ', סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף א':

קיח ס מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"א סעיף ט':

דף נ עמוד ב עריכה

קיט א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ג סעיף א':

קכ ב ג מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כ"ח, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ה סעיף א':

קכא ד ה מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כ"ט, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"ה סעיף ג':

קכב ו ז מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"א סעיף ב' וסעיף ג:

דף נא עמוד א עריכה

קכג א מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה י"ד, סמג עשין קלח, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ע"ו:

קכד ב מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה ד':

קכה ג מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה א':

קכו ד ה מיי' פי"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה ט"ו:

קכז ו מיי' פ"ט מהל' אישות הלכות ב ג, סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' מ"א סעיף ב':

דף נא עמוד ב עריכה

קכח א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' מ"א סעיף ג':

קכט ב מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ג', טור ושו"ע אה"ע סי' מ"א סעיף ב':

קל ג מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה א', סמג עשין נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף א':

קלא ד מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ו סעיף ג':

דף נב עמוד א עריכה

קלב א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ז סעיף כ':

קלג ב מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ג':

קלד ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ב', טור ושו"ע אה"ע סי' ל"ו סעיף ח':

קלה ד מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כ"ד, סמג עשין קלב:

דף נב עמוד ב עריכה

קלו א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף ב':

קלז ב מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ז', טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף א':

קלח ג ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ח', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף י"ז:

קלט ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ג':

קמ ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ה':

קמא ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ד', ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה י"ז:

קמב ח מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ג':

דף נג עמוד א עריכה

קמג א מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ו:

קמד ב מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ז:

דף נג עמוד ב עריכה

קמה א מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה י':

דף נד עמוד א עריכה

קמו א ב מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה י"ד:

קמז ג מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה י"ג:

קמח ד מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ח':

קמט ה מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"ד סעיף ב':

דף נד עמוד ב עריכה

קנ א מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה י"ז:

קנא ב מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ג':

קנב ג מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ב':

קנג ד מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ד', טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ו':

קנד ה מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ה':

קנה ו ז מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה א', ומיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף קל"ג:

קנו ח ט מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ז, ומיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ב', סמג עשין קלז, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף ו':

קנז י מיי' פ"ח מהל' מעשר שני הלכה ז':

דף נה עמוד א עריכה

קנח א מיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ח, ומיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ג':

קנט ב מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ד':

דף נה עמוד ב עריכה

קס א ב ג ד ה ו ז ח ט מיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה י"ח:

קסא י מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ט"ז:

דף נו עמוד א עריכה

קסב א ב מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה י"ז:

דף נו עמוד ב עריכה

קסג א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה א', סמ"ג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' כ"ח סעיף כ"א וסעיף כב:

קסד ב מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ט', סמג לאוין קמד, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ד סעיף א':

קסה ג מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ו', סמג לאוין קמה, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף ג':

קסו ד מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ב, סמג לאוין קמה:

קסז ה מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה ט"ו, סמג לאוין קלט:

קסח ו מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה י"ד, סמג עשין סג, טור ושו"ע יו"ד סי' ו' סעיף א':

דף נז עמוד א עריכה

קסט א מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ז':

קע ב מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ו':

קעא ג מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ט':

קעב ד ה ו מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ז':

דף נז עמוד ב עריכה

קעג א מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ו' והלכה יא:

קעד ב מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א':

קעה ג מיי' פי"ב מהל' בכורים הלכה ד', סמג עשין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' שכ"א סעיף ח':

קעו ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה א', סמג לאוין קמ, טור ושו"ע יו"ד סי' פ"ז סעיף א':

קעז ה ו ז מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה א', סמג עשין סג:

דף נח עמוד א עריכה

קעח א ב מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה ב', סמג עשין סג:

קעט ג מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה ג', סמג לאוין כב, טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ד סעיף א':

קפ ד מיי' פ"ו מהל' שמיטה ויובל הלכה ו':

קפא ה מיי' פ"ו מהל' שמיטה ויובל הלכה ז':

קפב ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ה':

קפג ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ג':

קפד ח ט י מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ו':

דף נח עמוד ב עריכה

קפה א מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה ד':

קפו ב מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה א':

קפז ג מיי' פכ"ג מהל' סנהדרין הלכה ה', סמג לאוין רס, טור ושו"ע חו"מ סי' ט' סעיף ה':

קפח ד טור ושו"ע חו"מ סי' ל"ד סעיף י"ח בהג"ה:

קפט ה ו מיי' פ"ז מהל' פרה אדומה הלכה ב', סמג עשין רלו: