פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק ב

דף מא עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף א:

ב ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יד , וסמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לו סעיף א:

ג ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יד , וסמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ז:

ד ד מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ו , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רנ סעיף א:

ה ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יט , סמג עשין ל , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף א:

ו ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יט , וסמג עשין ל , טור ושו"ע אה"ע סי' לו סעיף א:

ז ז מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ח:

ח ח מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף א:

ט ט מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה א והלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ג:

י י מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לח:

יא כ מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ז:

דף מא עמוד בעריכה

דף מב עמוד אעריכה

דף מב עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה יב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף לז:

כו ב מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ט , ומיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' קפב סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כט וסעיף ל:

כז ג מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה יב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף לח , [וחלופי גרסאות יש כאן וגי' הרמב"ם וש"ע אינו כגירסת רש"י אלא כגירסת הרי"ף ז"ל ע"ש]:

כח ד מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ח , ומיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כט:

כט ה מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה א , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף א:

ל ו מיי' פ"יד מהל' נזקי ממון הלכה ה , סמג עשין סט , טור ושו"ע חו"מ סי' תיח סעיף ז:

לא ז מיי' פ"יד מהל' נזקי ממון הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' תיח סעיף ח:

לב ח מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ב , סמג עשין רי:

לג ט מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה א:

לד י מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה יא , סמג עשין רי , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ד:

לה כ מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ה:

דף מג עמוד אעריכה

דף מג עמוד בעריכה

דף מד עמוד אעריכה

דף מד עמוד בעריכה

דף מה עמוד אעריכה

דף מה עמוד בעריכה

דף מו עמוד אעריכה

דף מו עמוד בעריכה

דף מז עמוד אעריכה

דף מז עמוד בעריכה

דף מח עמוד אעריכה

דף מח עמוד בעריכה

דף מט עמוד אעריכה

דף מט עמוד בעריכה

דף נ עמוד אעריכה

קד א מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה טז:

קה ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה:

קו ג מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז:

קז ד מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה א:

קח ה מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ה:

קט ו מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ג:

קי ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף ז:

קיא ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מה:

קיב ט מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לג , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מז:

קיג י מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לט סעיף א:

קיד כ מיי' פ"כה מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קיז סעיף ג:

קטו ל מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לט סעיף ג:

(קטו) (ל) מיי' פ"כה מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קיז סעיף ד:

קטז מ מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לט סעיף ד:

קיז נ מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף א:

קיח ס מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ט:

דף נ עמוד בעריכה

דף נא עמוד אעריכה

דף נא עמוד בעריכה

דף נב עמוד אעריכה

דף נב עמוד בעריכה

דף נג עמוד אעריכה

דף נג עמוד בעריכה

דף נד עמוד אעריכה

דף נד עמוד בעריכה

דף נה עמוד אעריכה

דף נה עמוד בעריכה

דף נו עמוד אעריכה

דף נו עמוד בעריכה

דף נז עמוד אעריכה

דף נז עמוד בעריכה

דף נח עמוד אעריכה

דף נח עמוד בעריכה