עין משפט ונר מצוה/קידושין/פרק ב

דף מא עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יד , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף א:

ב ב מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יד , וסמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לו סעיף א:

ג ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יד , וסמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ז:

ד ד מיי' פ"ל מהל' שבת הלכה ו , סמג עשין ל , טור ושו"ע או"ח סי' רנ סעיף א:

ה ה מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יט , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף א:

ו ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יט , וסמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לו סעיף א:

ז ז מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ח:

ח ח מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קכ סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף א:

ט ט מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה א והלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה א , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמ סעיף ג:

י י מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה ד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לח:

יא כ מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ז:

דף מא עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א:

יג ב מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ד:

יד ג מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפב סעיף א:

טו ד מיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה א , ומיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה א , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קפח סעיף א:

טז ה מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ו , סמג עשין עח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף לא:

יז ו מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה טו:

יח ז ח מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה י , ע"ש בכסף משנה:

יט ט מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ב:

דף מב עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה ב:

כא ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ב:

כב ג מיי' פ"יא מהל' נחלות הלכה ד , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רצ סעיף א:

כג ד ה מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ד , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפט סעיף א:

כד ו מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה י , ומיי' פ"יב מהל' מלוה ולוה הלכה יא , סמג עשין נד , טור ושו"ע אה"ע סי' קד סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' קט סעיף ג:

דף מב עמוד בעריכה

כה א מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה יב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף לז:

כו ב מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ט , ומיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' קפב סעיף ג , וטור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כט וסעיף ל:

כז ג מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה יב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף לח , [וחלופי גרסאות יש כאן וגי' הרמב"ם וש"ע אינו כגירסת רש"י אלא כגירסת הרי"ף ז"ל ע"ש]:

כח ד מיי' פ"יג מהל' מכירה הלכה ח , ומיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ב , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף כט:

כט ה מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה א , סמג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף א:

ל ו מיי' פ"יד מהל' נזקי ממון הלכה ה , סמג עשין סט , טור ושו"ע חו"מ סי' תיח סעיף ז:

לא ז מיי' פ"יד מהל' נזקי ממון הלכה ו , טור ושו"ע חו"מ סי' תיח סעיף ח:

לב ח מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ב , סמג עשין רי:

לג ט מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה א:

לד י מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה יא , סמג עשין רי , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ד:

לה כ מיי' פ"ג מהל' גזילה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' רצב סעיף ה:

דף מג עמוד אעריכה

לו א מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה י:

לז ב מיי' פ"יח מהל' מעשה קרבנות הלכה טז:

לח ג מיי' פ"ב מהל' רוצח הלכה ב והלכה ג:

לט ד מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה טו:

מ ה ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה טז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף ב:

מא ז מיי' פ"ז מהל' גירושין הלכה יד , ומיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קמב סעיף יח:

דף מג עמוד בעריכה

מב א מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכא סעיף ט:

מג ב מיי' פ"יא מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמג עשין צה , טור ושו"ע חו"מ סי' ע סעיף א:

מד ג מיי' פ"א מהל' שלוחין הלכה ז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכא סעיף ט:

מה ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ב:

מו ה מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יט , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ו:

מז ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף ד:

דף מד עמוד אעריכה

מח א ב מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ג:

מט ג מיי' פ"ז מהל' שבועות הלכה י , סמג לאוין רמח:

דף מד עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"ה מהל' גירושין הלכה יז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלט סעיף יז:

נא ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ב:

נב ג מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה ט , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ג:

נג ד מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה יח , סמ"ג עשין נ , וטור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף ג:

נד ה ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יג , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף יא:

נה ז מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה כא , סמג עשין צא ועשה צב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ז:

דף מה עמוד אעריכה

נו א מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה ט , סמג לאוין קח , טור ושו"ע אה"ע סי' טו סעיף כו:

נז ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יג , סמג עשין נב ולאוין קי , טור ושו"ע אה"ע סי' קעד סעיף ג:

נח ג מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה טו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף ג וסעיף ה:

דף מה עמוד בעריכה

נט א מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה טז:

ס ב מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה ה , סמ"ג עשין מח ולאוין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף ד:

סא ג ד מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה טז:

דף מו עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה יג , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף יא:

סג ב ג מיי' פ"א מהל' נערה הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קעז סעיף ג:

סד ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כו והלכה כז , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ה:

סה ה עיין בכסף משנה פ"ד מהל' נדרים הלכה יא:

סו ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כז , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ה:

סז ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ז:

סח ח מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף יד:

דף מו עמוד בעריכה

סט א ב מיי' פ"ו מהל' זכיה ומתנה הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' נ סעיף א וסעיף ב:

ע ג מיי' פ"ח מהל' בכורים הלכה א , סמג עשין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכז סעיף א:

עא ד מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה טז:

עב ה מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף סה:

עג ו מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה ג:

דף מז עמוד אעריכה

עד א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ו:

עה ב מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יג והלכה כז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ז:

עו ג מיי' פ"יג מהל' אישות הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ו:

דף מז עמוד בעריכה

עז א מיי' פ"יג מהל' מלוה ולוה הלכה ח , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' עג סעיף א:

עח ב מיי' פ"טז מהל' מלוה ולוה הלכה א , סמ"ג עשין צד , טור ושו"ע חו"מ סי' קכ סעיף א:

עט ג ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה יב והלכה יג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ז וסעיף ח:

פ ה מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף א:

דף מח עמוד אעריכה

פא א מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה יא , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' סו סעיף כג:

פב ב ג מיי' פ"ו מהל' מכירה הלכה ז , ומיי' פ"ג מהל' זכייה הלכה ג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קכו סעיף א:

פג ד טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ח:

פד ה מיי' פ"א מהל' גירושין הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' קל סעיף א בהגה"ה:

פה ו טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ז:

פו ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף טו:

דף מח עמוד בעריכה

פז א מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף ב:

פח ב ג ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כ , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף טו בהג"ה:

פט ה מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כד:

צ ו ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה כט , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כט סעיף ט:

צא ח מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ב , סמג לאוין קג , טור ושו"ע חו"מ סי' רלג סעיף א:

דף מט עמוד אעריכה

צב א מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מט:

צג ב ג ד מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כה:

צד ה מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כו:

דף מט עמוד בעריכה

צה א מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כו:

צו ב מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כז:

צז ג מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כח:

צח ד מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כט:

צט ה מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ל:

ק ו מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף לא:

קא ז מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה ה , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף לב:

קב ח מיי' פ"ח מהל' אישות הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף כד:

קג ט מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ד:

דף נ עמוד אעריכה

קד א מיי' פ"יד מהל' מעשה הקרבנות הלכה טז:

קה ב מיי' פ"ב מהל' גירושין הלכה כ , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלד סעיף ה:

קו ג מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז:

קז ד מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה א:

קח ה מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ה:

קט ו מיי' פ"יא מהל' מכירה הלכה ט , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רז סעיף ג:

קי ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כא , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לה סעיף ז:

קיא ח מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מה:

קיב ט מיי' פ"ט מהל' גירושין הלכה לג , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף מז:

קיג י מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ו , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לט סעיף א:

קיד כ מיי' פ"כה מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קיז סעיף ג:

קטו ל מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לט סעיף ג:

(קטו) (ל) מיי' פ"כה מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קיז סעיף ד:

קטז מ מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לט סעיף ד:

קיז נ מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף א:

קיח ס מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ , טור ושו"ע אה"ע סי' לא סעיף ט:

דף נ עמוד בעריכה

קיט א מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה כ , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מג סעיף א:

קכ ב ג מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כח , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' מה סעיף א:

קכא ד ה מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה כט , טור ושו"ע אה"ע סי' מה סעיף ג:

קכב ו ז מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מא סעיף ב וסעיף ג:

דף נא עמוד אעריכה

קכג א מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה יד , סמג עשין קלח , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף עו:

קכד ב מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה ד:

קכה ג מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה א:

קכו ד ה מיי' פ"יב מהל' פסולי מוקדשין הלכה טו:

קכז ו מיי' פ"ט מהל' אישות הלכות ב ג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מא סעיף ב:

דף נא עמוד בעריכה

קכח א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' מא סעיף ג:

קכט ב מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' מא סעיף ב:

קל ג מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה א , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף א:

קלא ד מיי' פ"ח מהל' יבום הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעו סעיף ג:

דף נב עמוד אעריכה

קלב א מיי' פ"ט מהל' אישות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' לז סעיף כ:

קלג ב מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ג:

קלד ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' לו סעיף ח:

קלה ד מיי' פ"ו מהל' ערכין הלכה כד , סמג עשין קלב:

דף נב עמוד בעריכה

קלו א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה י , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף ב:

קלז ב מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף א:

קלח ג ד מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ח , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף יז:

קלט ה מיי' פ"ד מהל' תרומות הלכה ג:

קמ ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ה:

קמא ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ד , ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה יז:

קמב ח מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ג:

דף נג עמוד אעריכה

קמג א מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה טו:

קמד ב מיי' פ"י מהל' מעשה הקרבנות הלכה יז:

דף נג עמוד בעריכה

קמה א מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה י:

דף נד עמוד אעריכה

קמו א ב מיי' פ"ה מהל' מעילה הלכה יד:

קמז ג מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה יג:

קמח ד מיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ח:

קמט ה מיי' פ"א מהל' נדרים הלכה יד , טור ושו"ע יו"ד סי' רד סעיף ב:

דף נד עמוד בעריכה

קנ א מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה יז:

קנא ב מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ג:

קנב ג מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ב:

קנג ד מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ו:

קנד ה מיי' פ"ז מהל' מעילה הלכה ה:

קנה ו ז מיי' פ"ה מהל' מעשר שני הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף קלג:

קנו ח ט מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה טז , ומיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ב , סמג עשין קלז , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף ו:

קנז י מיי' פ"ח מהל' מעשר שני הלכה ז:

דף נה עמוד אעריכה

קנח א מיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה יח , ומיי' פ"ד מהל' שקלים הלכה ג:

קנט ב מיי' פ"ו מהל' מעילה הלכה ד:

דף נה עמוד בעריכה

קס א ב ג ד ה ו ז ח ט מיי' פ"ו מהל' פסולי מוקדשין הלכה יח:

קסא י מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה טז:

דף נו עמוד אעריכה

קסב א ב מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה יז:

דף נו עמוד בעריכה

קסג א מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה א , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כח סעיף כא וסעיף כב:

קסד ב מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ט , סמג לאוין קמד , טור ושו"ע יו"ד סי' רצד סעיף א:

קסה ג מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ו , סמג לאוין קמה , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף ג:

קסו ד מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה כב , סמג לאוין קמה:

קסז ה מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה טו , סמג לאוין קלט:

קסח ו מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה יד , סמג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' ו סעיף א:

דף נז עמוד אעריכה

קסט א מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ז:

קע ב מיי' פ"י מהל' רוצח הלכה ו:

קעא ג מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ט:

קעב ד ה ו מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ז:

דף נז עמוד בעריכה

קעג א מיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ו והלכה יא:

קעד ב מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א:

קעה ג מיי' פ"יב מהל' בכורים הלכה ד , סמג עשין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' שכא סעיף ח:

קעו ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה א , סמג לאוין קמ , טור ושו"ע יו"ד סי' פז סעיף א:

קעז ה ו ז מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה א , סמג עשין סג:

דף נח עמוד אעריכה

קעח א ב מיי' פ"ב מהל' שחיטה הלכה ב , סמג עשין סג:

קעט ג מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה ג , סמג לאוין כב , טור ושו"ע יו"ד סי' קמד סעיף א:

קפ ד מיי' פ"ו מהל' שמיטה ויובל הלכה ו:

קפא ה מיי' פ"ו מהל' שמיטה ויובל הלכה ז:

קפב ו מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ה:

קפג ז מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ג:

קפד ח ט י מיי' פ"ה מהל' אישות הלכה ו:

דף נח עמוד בעריכה

קפה א מיי' פ"ב מהל' גניבה הלכה ד:

קפו ב מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה א:

קפז ג מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ה , סמג לאוין רס , טור ושו"ע חו"מ סי' ט סעיף ה:

קפח ד טור ושו"ע חו"מ סי' לד סעיף יח בהג"ה:

קפט ה ו מיי' פ"ז מהל' פרה אדומה הלכה ב , סמג עשין רלו: