שולחן ערוך אבן העזר לח כו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

על מנת שאני יודע לשנות, צריך להיות יודע המשנה.

ויש אומרים דאם יודע מדרשי התלמוד, מקודשת (טור בשם הרא"ש).

ואם אמר: על מנת שאני תנאה, צריך להיות יודע לקרות המשנה וספרא וספרי ותוספתא של רבי חייא:

מפרשים

חלקת מחוקק

(מ) צ"ל יודע המשנה:    לא נתפרש אם צריך כל המשניות מהש"ס או די במשנה אחת או ג' משניות כדעת הטור בע"מ שאני יודע לקרות:

(מא) מדרשי התלמוד:    כלומר הדרשות שדורש בתלמוד מפסוקי התורה והיינו נמי ספרי וספרא הנקראים בגמרא מדרש תורה וגם פה לא נתפרש אם צריך לידע כולן או מקצתן:

(מב) ותוספת' של ר' חייא:    וה"ה תוספתא של ר' אושעיא:

בית שמואל

(נא) צריך להיות יודע משנה:    וי"ל דדינו כמו בע"מ שאני יודע לקרות דא"צ לידע כל התורה לדעת הי"א שהבי' כן ה"נ א"צ לידע כל המשניות:

(נב) מדרשי התלמוד:    כלומר הדרשות שדורש בתלמוד מפסוקי התורה וב"ח מגיה וצ"ל מדרש תורה:

ט"ז

באר היטב

(לה) המשנה:    ודינו כמו בע"מ שאני יודע לקרות דא"צ לידע כל התורה לדעת הי"א שמביא הרמ"א. א"כ ה"נ א"צ לידע כל המשניות ב"ש. וח"מ מסופק בזה.

(לו) מקודשת:    כלומר הדרשות שדורש בתלמוד מפסוקי התורה. וב"ח הגיה שא"צ מדרשי התורה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש