שולחן ערוך אבן העזר לה ז


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

האומר לשליח: קדש לי אשה במקום פלוני, וקדשה במקום אחר -- אינה מקודשת. וכן בכל מה ששינה -- שאם אמר לו לקדש סתם, וקדשה על תנאי, או שאמר לו לקדשה על תנאי וקדשה סתם, או ששינה בתנאי -- אינה מקודשת:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יט) קדש לי אשה במקום פלוני:    כלו' אף שהזכיר לו אשה פלונית אפ"ה איכ' קפיד' במקום משום דהאי אתרא רחמו ליה ולא יאמרו עליו דברי גנאי כדאית' בגמר' קידושין דף כ':

בית שמואל

(יח) אינה מקודשת:    הטעם דאיכא קפיד' בדבר בהאי אתרא מרחמי ליה ולא יאמרו עליו דבר גנאי ש"ס:


באר היטב

▲ חזור לראש