רמב"ם הלכות מכירה יג


הקדמההמדעאהבהזמניםנשיםקדושההפלאהזרעיםעבודהקרבנותטהרהנזקיםקניןמשפטיםשופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר קנין · הלכות מכירה · פרק שלושה עשר | >>

דפוס וורשא-ווילנא · הגהה על פי כתבי-יד

נושאי כלים על הפרק: כסף משנה מגיד משנה משנה למלך לחם משנה
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לפרק זה
הרמב"ם באתרים אחרים: מכון ממרא עפ"י כת"י תימניים (כתיב או מנוקד), ה"ב, ת"ש , עה"ת

דפוס עריכה

הלכה א עריכה

המחליף כלים בכלים או בהמה בבהמה אפילו מחט בשיריים או טלה בסוס אין לו הונייה שזה רוצה במחט יותר מן השיריים אבל המחליף פירות בפירות בין ששמו אותם קודם המכירה בין ששמו אותם אחר מכירה יש להן הונייה.

הלכה ב עריכה

הלוקח בדמים אכסרה כגון שחפן ממעות ואמר לו מכור לי פרתך באלו אף על פי שקונה בחליפין קנה ומחזיר הונאה כמו שביארנו והוא הדין ללוקח פירות אכסרה בסלע או בשתים שקנה ומחזיר אונאה בעל הבית שמכר כלי תשמישו אין לו הונייה שאלולי לא הרבו לו הדמים לא היה מוכר לו כלי תשמישו.

הלכה ג עריכה

האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונייה יש לו עליו הונייה במה דברים אמורים בסתם שאין יודע כמה הונייה יש בו כדי שימחול ואין צריך לומר אם אמר לו על מנת שאין בו הונייה שהרי יש בו אבל במפרש אין לו הונייה שכל תנאי שבממון קיים.

הלכה ד עריכה

כיצד מוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני נותן במאתים יודע אני שאינו שוה אלא מנה על מנת שאין לך הונייה אני מוכר לך אין לו עליו הונייה וכן לוקח שאמר למוכר חפץ זה שאני לוקח ממך במנה יודע אני ששוה מאתים על מנת שאין לך עלי הונייה אני לוקח ממך אין לו עליו הונייה.

הלכה ה עריכה

הנושא והנותן באמונה אין לו עליו אונייה כיצד חפץ זה בכך וכך לקחתיו כך וכך אני משתכר בו אין לו עליו הונייה.

הלכה ו עריכה

והנושא והנותן באמונה אם לקח כלים רבים או בגדים בממכר אחד לא יחשוב את הרע באמונה ואת היפה בשוה אלא זה וזה באמונה או זה וזה בשווין ויש לו להעלות על המקח שכר הכתף ושכר החמר ושכר פונדק אבל שכר עצמו מפני שהוא כפועל אינו מוסיף אותו על המקח אלא מפרש ואומר לו כך וכך אני משתכר.

הלכה ז עריכה

העכו"ם אין לו הונייה שנאמר איש את אחיו ועכו"ם שהונה את ישראל מחזיר הונייה בדינין שלנו לא יהיה זה חמור מישראל.

הלכה ח עריכה

אלו דברים שאין להם הונייה הקרקעות והעבדים והשטרות וההקדשות אפילו מכר שוה אלף בדינר או שוה דינר באלף אין בהן הונייה שנאמר או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד יצאו הקרקעות ויצאו עבדים שהוקשו לקרקעות ויצאו שטרות שאין גופן קנוי אלא לראיה שבהן עמיתך ולא הקדש.

הלכה ט עריכה

בד"א במוכר נכסי עצמו אבל השליח שטעה בכל שהוא בין במטלטלין בין בקרקעות חוזר ונראה לי שכן הדין באפוטרופוס שטעה בכל שהוא בין במטלטלין בין בקרקעות חוזר ואינו דומה לב"ד מפני שהוא יחיד.

הלכה י עריכה

בית דין שמכרו נכסי יתומים וטעו בין בקרקעות בין במטלטלין אם טעו בפחות משתות הרי זו מחילה כהדיוט טעו בשתות בטל המקח ואם רצו שלא לבטל הממכר ויחזירו ההונייה מחזירין לא יהיה כח הדיוט חמור מהן.

הלכה יא עריכה

נראה לי שבית דין שמכרו קרקע או עבדים של יתומים שוה מנה במאתים אין הלוקח יכול לחזור בהן לא יהיה כח הדיוט חמור מכח היתומים וכן הדין באפוטרופוס שמכר קרקע ועבדים שאין הלוקח יכול לחזור בהונייה כדין ההדיוט.

הלכה יב עריכה

האחין והשותפין שחלקו המטלטלין הרי הן כלקוחות פחות משתות נקנה מקח ואין מחזיר כלום יתר על שתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה ואם התנו ביניהם שיחלקו בשום הדיינין וטעו בשתות בטלה חלוקה שהדיינין ששמו ופחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל.

הלכה יג עריכה

הבהמה והמרגלית והסייף וספר תורה הרי הן כשאר מטלטלין ויש בהן הונייה אין לך דבר שאין בו הונייה חוץ מארבעה דברים שמנו חכמים והוא שיהיה מוכר קונה בנכסי עצמו כמו שביארנו.

הלכה יד עריכה

כשם שאין לקרקעות הונייה כך שכירות קרקע אין לו הונייה אפילו שכר טרקלין גדול בדינר בשנה או רפת קטנה בדינר בכל יום אין לו הונייה.

הלכה טו עריכה

השוכר את הפועל לעשות עמו בין בקרקע בין במטלטלין אין לו הונייה מפני שהוא כקונה אותו לזמן ועבדים אין בהם הונייה.

הלכה טז עריכה

שכרו לזרוע לו קרקע ואמר זרעתי בה זריעה הראוי בה ובאו עדים שזרע בה פחות מן הראוי לה הרי זה ספק אם יש לו הונייה מפני הזרע או אין לו הונייה מפני הקרקע לפיכך אין מוציאין מיד נתבע וכן אין משביעין אותו אלא שבועת היסת מפני צד הקרקע שיש כאן.

הלכה יז עריכה

השוכר את הכלים או את הבהמה יש להם אונייה שהשכירות מכירה בת יומה היא ואם יש בה הונייה שתות או יותר בין שנתאנה שוכר בין שנתאנה משכיר הרי זה מחזיר הונייה ואפילו לאחר זמן מרובה.

הלכה יח עריכה

נראה לי שהקבלן יש לו הונאה כיצד כגון שקבל עליו לארוג בגד זה בעשרה זוזים או לתפור חלוק זה בשני זוזים הרי זה יש לו הונייה וכל אחד משניהם בין קבלן בין בעל הבגד חוזר לעולם כמוכר.

הגהה עריכה

לפרק זה אין טקסט מוגה. הנך מוזמן להוסיף אותו לפי השיטה המוסברת בויקיטקסט:רמב"ם.