שולחן ערוך אבן העזר לה א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

האיש יכול לעשות שליח לקדש לו אשה, בין אשה סתם בין אשה פלונית, ויאמר לה השליח: "הרי את מקודשת לפלוני". אבל אם אפשר לו לקדשה בעצמו, אסור לקדשה על ידי שליח, אלא אם כן מכירה; שמא אחר כך ימצא בה דבר מגונה ותתגנה עליו. ומכל מקום, אף על פי שמכירה, מצוה שיקדשנה בעצמו, אם אפשר:

מפרשים

חלקת מחוקק

(א) מצוה שיקדשנה בעצמו:    ודוקא במצוה אמרינן הכי אבל בברכת המצוה נתבאר בסימן שלפני זה אף לכתחלה אחר מברך:

בית שמואל

(א) יכול לעשות שליח:    ולכתחלה אין לעשות שליח לקדש סתם כמ"ש לקמן בשם תוספות ועיין ברי"ו נ"ב ח"ג נוסח שטר שליחות:

(ב) מצוה שיקדשנה בעצמו:    וכן מצוה יותר שיקדש האב את בתו בעצמו ולא ע"י שליח חדושי מהרי"ט ומה שאנו אין נזהרין בזה ועושין שדוכין ואין החתן רואה הכלה משום דאינו אלא שדוכין וקודם הקידושין רואה אותה ולזה סמך בסעודה שעושים בלילה קודם החופה כדי שיראה אותה בה"י ועוד היתר כמ"ש בתו' דאנן מתי מעט ועיין דרישה:

ט"ז

באר היטב

(א) שליח:    בספר באר שבע דף קי"ח כתב לאו אורח ארעא לשוויה לשליח ת"ח וכנה"ג כתב עליו המנהג עכשיו דממנין שליח לת"ח ואפילו הוא גדול הרבה בחכמה. וב"ש כתב דלכתחלה אין לעשות שליח לקדש אשה סתם ע"ש.

(ב) בעצמו:    ודוקא במצוה אמרי' הכי אבל בברכת המצוה נתבאר בסי' שלפני זה אף לכתחילה אחר מברך. וכן מצוה יותר שיקדש האב את בתו בעצמו ולא ע"י שליח. ומה שאנו אין נזהרין בזה ועושין שידוכין ואין החתן רואה הכלה משום דאינו אלא שידוכין וקודם הקדושין רואה אותה לזה סמך לסעודה שעושים בלילה קודם החופה כדי שיראה אותה בה"י ומיהו תוס' דקידושין דף מ"א וע"א כתבו היתר אחר ע"ש ועיין דרישה ב"ח.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש