סמ"ג לאו קי

<< · סמ"ג · לאו · קי · >>


מצות לאו קי - לא לגלות ערוות אשת אחי האב

אשת אחי אביו לאחר מיתת דודו, מניין? שכתוב בפרשת אחרי מות "ערות אחי אביך לא תגלה ואל אשתו לא תקרב דודתך היא(ויקרא יח, יד). ועונש כרת מ"ונכרתו הנפשות העושות" (שם יח, כט). וגם עונש ערירי יש שם שנאמר בפרשת קדושים "ואיש אשר ישכב את דודתו ערות דודו גלה... ערירים ימותו" (שם כ, כ).

ודורש שם (יבמות נד:): נאמר כאן "ערות דודו גלה" ונאמר להלן "או דודו או בן דודו יגאלנו" (שם כה, מט). מה להלן מן האב ולא מן האם, אף כאן מן האב ולא מן האם. והתם מנלן? אמר קרא אחר "ממשפחתו יגאלנו". ומשפחת אב קרויה משפחה דווקא ולא משפחת האם, שנאמר "למשפחותם לבית אבותם(במדבר א, ב).

(שם כא. כל הסוגיא) ובירושלמי (פ"ב ה"ד) מסקינן שיש נשים אחרות שהן אסורות מפי הקבלה ואסורות מדברי סופרים לעשות גדר לעריות. והם הנקראות שניות מפני שהן שניות לעריות, וכל אחת מהן נקראת שנייה. ועשרים נשים הן ואלו הן.