שולחן ערוך אבן העזר מא ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

המקדש שתי נשים כאחת, שאסור לישא שתיהן משום ערוה, אינן מקודשות. כיצד? כגון שקדש אשה ובתה, או שתי אחיות כאחת, שאמר "הרי שתיכן מקודשות לי", אינן מקודשות ואין שום אחת מהן צריכה גט. ואם לא קדש אלא אחת, ולא פירש איזו, כגון שאמר לאב "אחת מבנותיך מקודשת לי", וקבל האב הקדושין, או אם שתים או שלש אחיות עשתה אחת מהן שליח לחברתה לקבל קדושיה, ונתן בידה, ואמר לה "אחת מכן מקודשת לי", כולן צריכות גט ממנו, ואסור לבוא על שום אחת מהן, שמא היא אחות אשתו:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ב) ב' נשים כא':    הטעם כדרבה בגמר' קידושין דף ל' ע"ב דכל שאינו בזה אחר זה אף בבת אחת אינו ואלו קידש אחות אשתו או בת אשתו אינה מקודשת אף כשקידש שתי אחיות או אשה ובתה כאחת אינן מקודשות:

(ג) א' מבנותיך מקודשת לי:    עיין לעיל בסימן ל"ז מסעיף ט"ו ואילך כמה חילוקי דינים בזה:

בית שמואל

(ב) אינן מקודשות:    מפורש בש"ס כל שאינו בזא"ז אף בבת אחת אינו:

(ג) כולן צריכות גט:    קי"ל כאביי דאמר קדושין שאינן מסורי' לביאה הם קידושין לחומר' וצריכה גט:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש