שולחן ערוך אבן העזר קמא לח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

השולח גט לאשתו, ואמר לו: הולך גט זה לאשתי, או שאמר ליה: אתה הולך, לא ישלחנו ביד אחר, אלא אם כן חלה או נאנס, או שפרש לו שיוכל למנות שליח ושליח שליח עד כמה שלוחים. פרש לו שלא ישלחנו ביד אחר, לא יוכל לעשות שליח, אפילו חלה או נאנס (כן משמע בטור).

ויש מי שחולק ואמר דבהולך סתם יכול לשלחו על ידי אחר, אף על פי שלא חלה. ובאתה הולך, לא ישלחנו על ידי אחר, אלא אם כן חלה או שפרש לו שיוכל למנות שליח:

מפרשים

 

בית שמואל

(נד) לא ישלחנו:    והא דכתיב ושלח ושלחה ולמדו מזה דשליח עושה שליח ומשמע אפי' בלא אונס י"ל הקרא איירי כשגילה דעתו דאינו מקפיד כ"כ תוס' והר"ן ומזה נשמע אפי' לא התנה בפי' דיכול לעשות שליח רק גילה דעתו דאינו מקפיד יכול לעשות שליח:

(נה) פי' לו שלא ישלחנו:    ק"ק בעובדא דרבא דמסר השליח לשליח אחר ואמר רבא מ"ט משום אנוס האי נמי אנוס ולא שאל שמא פי' לו המשלח שלא ישלחנו ע"י אחר וכעין זה הקשה הר"ן על הראב"ד דס"ל אם אמר הולך סתם יכול לשלוח ע"י אחר אפי' אם לא חלה והקשה מסוגיא דרבא למה אמר רבא האי נמי אנוס ולא שאל לשליח שמא אמר הולך סתם ויכול לעשות שליח בלא אונס ומכ"ש דקשה למה לא חייש שמא אסור לשלוח ע"י אחר ותירוץ של הר"ן לא שייך כאן: 

ט"ז - טורי זהב

אא"כ חלה או נאנס נראה דלענין אמר לו לחתום הגט לא מהני אלא או נאנס להתיר לומר לאחר לחתום דהוי מילי וכמ"ש לקמן סעיף מ"ג: 

באר היטב

(לב) אחר:    ואם גילה דעתו דאינו מקפיד יוכל לעשות שליח ב"ש.

(לג) אחר:    וא"ל ממעשה דרבא בגיטין דף כ"ט ע"ב דאמר רבא מ"ט משום דאנוס האי נמי אנוס הוא וכו' ע"ש. ולמה לא שאל שמא פירש לו המשלח שלא ישלחנו ביד אחר. דהואיל דאמר רבא לשליח מסור מילך קמן דידן דלבתר תלתין יומין משוינן שליח וכו'. ממילא אי הוי המשלח פירש לשליח שלא ישלחנו ע"י אחר. הוי השליח אמר לן ולא הוי שתק. דע"כ לסמוך אנן אשליח דאל"כ לעולם לא נוכל לעשות שליח שליח דילמא המשלח פירש לו שלא ישלחנו ביד אחר. אלא ודאי מסתמא היכא דשמע השליח ומרוצה שנעשה שליח אחר אמרינן מסתמא דלא פירש המשלח דאל"כ הוי השליח הזה אמר לנו ולא הוי שתק. ובזה יתורץ קושית הב"ש. ומה שהקשה הר"ן למה לא שאל שמא אמר הולך סתם ויוכל לעשות בלא אונס ע"ש. גם זה אינו קושיא למה ישאל בחנם הא השתא הוי אונס ומאי נפקא מיניה עיין ודו"ק.

(לד) סתם:    אמר לשליח כל מה שיעשה ויגמר בגט הנזכר ע"י כאלו אני עשיתי בעצמי יכול למנות שליח אחר בלי אונס הר"ם מטראני ח"א סי' קצ"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש