שולחן ערוך אבן העזר צ ד


מקרא לצבע סימון האותיות: חלקת מחוקק בית שמואל ט"ז באר היטב פתחי תשובה באר הגולה

שולחן ערוך

קטנה שנתקדשה לדעת אביה, ונשאת שלא לדעת אביה, בין בפניו בין שלא בפניו, אפלו שתק האב, אם מתה, אין הבעל יורשה אלא אם כן רצה האב בנשואיה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(יג) אפילו שתק האב:    דהאי דשתק משום דמרתח רתח כן הוא בגמרא:


באר היטב

▲ חזור לראש