שולחן ערוך אבן העזר לח כח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

על מנת שאני חכם, כל ששואלים אותו דבר חכמה, דהיינו דבר התלוי בסברא, בכל מקום, ואומרה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(מג) דבר התלוי בסברא בכל מקום:    נראה דהכ' ג"כ בא' מן המקומו' סגי כמו בע"מ שאני תלמיד ואפשר דמי שיודע להשיב דבר התלוי בסבר' במקום א' יודע להשיב בכל המקומות:

בית שמואל

(נד) שאני חכם וכו':    נמצא דיש חילוק בין תלמיד לחכם ועיין תוספת תענית דף י' ובאורח חיים סימן תקע"ח ב"ה:

ט"ז

באר היטב

(לח) חכם:    נמצא יש חילוק בין תלמיד לחכם. עי' תוס' תענית דף יו"ד ובאורח חיים סי' תקע"ה עיין בה"י.

(לט) ואומרה:    אפילו אינו בדברי תורה אלא בדברי חכמים או במילי דסחורה כ"כ המחבר נחלת צבי ומדברי שאר פוסקים לא משמע כן.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש