שולחן ערוך אבן העזר לא ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם אמר לה: "התקדשי לי באלו", ואכלה אותם ראשונה ראשונה, גם אותם שאכלה מצטרפות לשוה פרוטה, כיון שגמר כל דבריו קודם שנתן לה כלום, אם כן מיד כשנתן לה הראשונה, בתורת קדושין באה לידה, ומדידה קאכלה. והוא הדין אם אמר: "בזו ובזו" וגמר כל דבריו קודם שקבלה אותם -- כולם מצטרפות אפילו אכלה ראשונה ראשונה. ויש מי שחולק בזה:

מפרשים

 

חלקת מחוקק

(יג) ויש מי שחולק בזה:    כלומר אף דנגמר הדיבור כיון דלא נגמרו הקידושין עד אחר מסירת האחרונה כיון שחלקו זו מזו כ"א שאכלה ה"ל מלוה וע' בב"ח:
 

בית שמואל

(יד) ויש מי שחולק בזה:    היינו שגמר דבריו ולא גמר הנתינה ס"ל להרמ"ה דתלינן הכל בגמר דבריו וכן משמע מהר"ן שמתרץ דל"ד לאומר התקדשי לי לאחר ל' יום ע"ש, ולתוס' צריך לגמור הנתינה קודם האכילה ולכ"ע אם אמר באלו אז נגמר הדבור והנתינה לא נגמר מצטרפים כיון שלא חלקם ולא אמר בזו ובזו, ועיין בש"ג דף תרמ"ה שפסק גם באלו אם אכלה קודם גמר הנתינה אינו מצטרף:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש