שולחן ערוך אבן העזר כח ח


שולחן ערוך

אמר לה: התקדשי בשטר חוב, ונתנו לה, שמין הנייר, אם יש בו שוה פרוטה מקודשת, ואם לאו הרי היא ספק מקודשת:

מפרשים

בית שמואל

(כב) התקדשי בש"ח:    אף על גב הלוה משלם שכר הסופר א"כ הנייר שלה היא מ"מ לא גרע ממשכון ומזה מדייק המגיד דס"ל להרמב"ם דאין דעתו על הנייר דאי דעתו על הנייר ה"ל הנייר כמשכון היה לרמב"ם לכתוב דין זה בהחזרת המשכון ועיין לקמן:

ט"ז

באר היטב

(כז) מקודשת:    דחיישינן שמא ש"פ במדי.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש