שולחן ערוך אבן העזר קמא מז


שולחן ערוך

אמר לה: תן גט זה לאשתי, הרי היא במקום פלוני, ונתנו לה במקום אחר, הרי זה גט, שאין זה קפידא אלא מראה מקום:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש