שולחן ערוך אבן העזר לט ג


שולחן ערוך

המקדש את האשה על מנת שאין בה מומין, ונמצאו בה אחד מן המומין הפוסלים בנשים, אינה מקדשת. נמצא בה מום אחר חוץ מאותם המומין, אף על פי שאמר: מקפיד אני אפלו על זה, הרי זו מקדשת:

מפרשים

בית שמואל

(ח) נמצ' בה מום אחר:    אפשר אם אמר בפי' ע"מ שאין בה כל מום אז אפילו שאר מומין מעכבים כמו בנדרים אם אמר ע"מ שאין עליך כל נדר:


באר היטב

(ג) אחר:    אפשר אם אמר בפירוש ע"מ שאין בה כל מום אז אפי' שאר מומין מעכב כמו בנדרים אם אמר ע"מ שאין עליך כל נדר ב"ש.▲ חזור לראש